1844 januar-mars

Januar
11. skrev jeg min Halvaarsberetning til Videnskabsselskabet i Trondhjem, med indstændig Anmodning om Tilsendelsen af de saa længe udeblevne Penge.
16. foretog jeg endelig en Reise til Bergen. Hos Johnsen modtog jeg alle de manglende No af Landboavisen for 1843, samt et Par smaa Breve fra M. Aarflot af 18. Okt. og 7. Dec. Til Postkontoret var endnu intet ankommet fra Trondhjem. Hos Christie overleverede jeg den Bog som jeg sidst havde laant, og tillige mine Samlinger til en Grammatik.
17. Hos Boghandler Martens; siden paa Arbeidsmagasinet. Derefter paa Posthuset, hvor jeg indleverede min Halvaarsberetning af 11. Januar. Hos Christie fik jeg tillaans: Rasks Afhandling om det islandske Sprogs Oprindelse. Derefter var jeg en Stund hos Bispen, hvor jeg fik tilbage min nordhordlehnske Ordsamling. Formedelst Modvind kunde jeg denne Aften ikke komme tilbage igjen.
18. om Morgenen, tilbage til Lillebergen.
19. og 20. Læst den Constitutionelle for November Maaned. De følgende Dage gjennemgaaet Rasks Afhandling om det isl. Sprogs Oprindelse. 
 
Februar
Begyndt paa et Gjennemsyn af den søndmørske Ordbog og paa adskillige Rettelser i samme. Desuden istandbragt en ny Samling af nordhordlehnske Ord.
11. Ved Mælands Kirke, hvor Dietrichson prædikede (Sexagesima).
14. Faaet tilsendt Landboavisen No 1 med Brev fra Maurits Aarflot, hvori jeg blev underrettet om den skrækkelige Ulykke, som havde truffet hans Familie, idet en Ildebrand Natten til den 9. Januar havde ødelagt Vaaningshuset og flere betydelige Bygninger med næsten Alt hvad der var i dem. Brevet var skrevet paa Øvre Egsæt den 17. Januar.
20. fik jeg Brev fra Handelsbetjent Johnsen om at et Brev fra Trondhjem til mig var kommet.
21. Kl. 11. afreiste jeg til Bergen i Selskab med Lensmand Brudvig. Efterat have talt med Johnsen gik jeg til Posthuset, hvor jeg modtog et Brev fra Trondhjem med 150 Spd. Brevet var dateret 8. Febr. og indeholdt at den lange Udsættelse med Pengenes Forsendelse grundede sig paa, at man ikke havde faaet nogen Beretning fra mig for det næstforegaaende Halvaar. (Det var altsaa Beretningen af 26. August, som ikke skulde være fremkommen). Kl. 5 gik jeg i Theatret, hvor der opførtes "Chevalier St.Georges" og derefter "Nei" af Heiberg (Forbi Kl. 9 1/2).
22. Kl. 10. hos Christie. Kl. 1 med Lensm. Brudvigi "Fjeldet". Fra Kl. 5 var jeg hos Christie til Kl. 10.
23. i Banken for at vexle Penge; derefter hos Bispen, som bad mig komme til ham til Middag den følgende Dag. Siden en Stund hos Møhl. Om Aftenen hos Johnsen i "Harmonien".
24. Middag til Kl. 3 hos Bispen. Den øvrige Tid anvendt til adskillige Smaaforretninger.
25. (1. Søndag i F.). Kl. 10, i St. Mariæ Kirke hvor Ellerhusen prædikede. Siden i Skostrædet hos Hans Grønvig. Om Aftenen hos Nils Barstad. Denne Aften høitideligholdtes i Theatret i Anledning af dets Stiftelse for 50 Aar siden. Alle Vinduer vare illuminerede, og Væggene udvendig behængte med Lamper, der dannede adskillige smukke Figurer, hvoriblandt Aarstallet 1844. I Midten befandt sig et Transparent hvorpaa blandt andet stod "den 25. Februar 1794".
26. forskaffede jeg mig paa Posthuset en Attest for Afsendelsen af min Beretning af 26. August. Derefter hos Bispen, hos hvem jeg fik en Anbefalingsskrivelse til Embedsmændene i Hardanger og fl. St. Kl. 11. var jeg i Korskirken hvor Daae prædikede. Kl. 5. hos Christie, hvor jeg nu fik min føromtalte Grammatik tilbage.
27. Sagen som jeg flere Gange forgjæves havde spurgt efter, var heller ikke nu at finde hjemme. Hos Møhl kjøbte jeg endnu et Par Bøger. Da jeg om Aftenen traf en god Leilighed til at reise hjem, tog jeg endelig Afsked fra Johnsen og Kjøbmand Barstad og reiste fra Byen, og kom tilbage til Lillebergen Kl. 10.
 
Marts
11. færdig med et Gjennemsyn af den søndmørske Ordbog med Rettelser og Tillæg.
18. Forberedelser til Reisen til Voss.
19. afreiste jeg endelig fra Lillebergen i Følge med Lensmand Brudvig, og ankom til Gaarden Fougstad om Aftenen.
20. reiste jeg fra Fougstad til Dale, paa hvilket Veistykke jeg var meget syg, formodentlig af den stærke Kulde. Lensmand Brudvig var endnu i Selskab med mig til Dalseid, hvorfra han vendte tilbage. Derefter reiste jeg over Isen til Bolstadøren, og derfra til Evanger, hvor jeg tog Natteherberge.
21. fra Evanger til Flage, og derfra over Isen paa Vangsvandet til Vossevangen, hvor jeg ankom omtr. Middag. Talt med Schlanbusch, derefter taget Herberge hos Sergeant Kronstad.
22. skrevet til Videnskabsselskabet i Trondhjem og til Maurits Aarflot. I sidste Brev indlagt tre nye Sange; i det første indlagt en Afskrift af Beretningen af 26. August, samt Attest fra Postkontoret i Bergen.
25. Aftenen hos Provst Münster. I de første Dage af mit Ophold paa Vangen var jeg endnu af og til plaget af Brystsvaghed.
26. beseet en Drift Reensdyr, hvormed man kom hertil fra Finmarken.
29. skrev jeg et Brev til Alstrup i Kristiania. Den 25. begyndte jeg paa en Ordsamling for Bergens Stifts Dialekter.
31. i Vangens Kirke hvor Münster prædikede. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Joachim H. Ellerhusen (1806-57), spr. i Mariakyrkja.
- Hans Grønvig] truleg krambusvein Hans M. Grønvig som i 1840 var tilsett hjå firmaet Carl Rønneberg, Ålesund og som 28. nov. 1840 skreiv til I. Aa. og bad om å få låna nokre lærebøker, m. a. ein fransk gram­matikk. Han kom seinare til Bergen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009