1851 oktober-desember

Oktober
1. Til Kristiania. Med "Constitutionen" fra Fredriksværn til Sandesund, hvor vi skulde have kommet den forrige Dag; siden med "Gyller" til Kristiania, hvor vi ankom Kl. 5. Regn og Taage; ogsaa Søgang til Sandesund. Seet: Færder, Vallø, Moss (vakkert), Gjeløen, Horten, Drøbak (forsømt Kaholmen). Bekjendtskaber: Birch, Bøe (fra Bergen), Brinchmann, Seminarist Holme (el. Torgersen), B. Aakre (fra Drøbak), og flere. I Kristiania Logis hos Petersen, Storgaden No 6. Regnskab for Qvartalet (senere opgjort) viser: Bh. 130-48. Udg. i Qvartalet 70-4; deraf til Reisen fra Herrøe, 20-118.
2. Talt med Unger, Glückstad, Henrik Daae og fl. Laant til Læsning: Molbechs Ordsprog.
3. Besøgt Peer Trønnæs og faaet igjen de Bøger som hans Broder havde laant. Talt med J. Moe. Meget Bryderie med en Kuffert uden Nøgle. Samlet Tøiet.
4. Hos Kirkedepartementet modtaget Brev om Stipendiet, dateret 17. Sept. Talt med Lange. Afleveret en Pakke Bøger til Wulfsberg, og en medsendt Pakke til Harald Rosenqvist.
5. I Kirken, Konfirmation. Besøg af Udvig og Andersen.
6. I Departementet modtaget Stipendiet for første Halvaar. Paa det nye Universitets-Bibliothek med et Expl. af Sdm. Grammatik. Talt med Stud. Brunn.
7. Besøg af Unger. Laant Vidalins Skyringar. Læst Konrads Saga (Manuskript). Abonneret paa Krydseren.
8. Begyndt Reenskrivningen af den søndmørske Ordsamling. Hos Lange, faaet Runa for 1850, og leveret en Sdm. Grammatik. Kjøbt Diplomatarium[Norvegicum], 3. Hefte.
9. Besøgt Cappelen og Guldsmed Hansen. Subskriberet paa Munchs Norges Historie. Kjøbt Wessels Digte m. m.
11. Færdig med den søndmørske Ordsamling. Laant nogle af Levins Skrifter. I Banken at vexle.
13. Skrevet Brev til Maurits Aarflot og Jon Aasen.
14. Faaet andet Hefte af den gammeldanske Bibel, hos Unger.
15. Afsendt til Provst Thoresen et Expl. af min Grammatik og Ordbog, smukt indbundne hos Sauerzapf. Aftenen paa Koncerten for det Bergenske Nationaltheater; hørt Ole Bull, Md. Dahl og Jfr. Svendsen. Meget fornøielig Aften.
16. Faaet første Hefte af det norske Folks Historie. Besøg hos Moe.
18. Anskaffet Gislasons Dansk-islandske Ordbog, og de tre sidste Hefter af Langes Klosterhistorie. Læst Lunddahls Bemærkninger om Færøerne.
20. Faaet Didrik af Berns Saga, paaSvensk, hos Unger. Foreløbigt Gjennemsyn af Gislasons Ordbog.
21. Besøg af Asbjørnsen. Laant Sjurdar Kvædi (færøisk).
23. Paa Klingenberg, seet Amici's Fyrværkerie (meget brilliant). Endeel Bøger indbundne.
25. Færdig med første Gjennemsyn af Gislasons Ordbog. Besøg af Lange. Faaet Postbudet.
27. Begyndt et nøiere Gjennemsyn af Gislasons Ordbog.
29. Uventet Besøg af Rasmus Aarflot og Ole Mork, ankomne hertil efter en Reise til Arendal, hvor de havde søgt efter en Broder af Johannes Øren.
30. I Selskab med Rasmus og Ole Mork paa Eugenias Stiftelse; siden i Oslo, og Aftenen i Theatret, hvor "Pak" opførtes.
31. Med Rasmus omkring i Byen. Aftenen i Kirken, hvor Bibelselskabets Aarsfest holdtes, og Professor Kaurin prækede. Skarp Kulde. 
 
November
1. Fortsat Gjennemsynet af Gislasons Ordbog. Med Rasmus og Ole omkring, i og udenfor Byen.
2. I Kirken: Wexels. Til Aftensangen Missionsfest. Tale af Bruun og Halling. Med Rasmus i Tøien, og Aftenen paa Klingenberg. Forrige Aften hos Freyse.
3. Med Rasmus i Kunstforeningens Maleriesal. Leveret ham Kristiania Veiviser og Aarets Reiserute.
4. Afsked med Rasmus og Ole Mork, som nu reiste hjem. Angreben af Forkjølelse. Om Aftenen faaet Brev fra Maurits tilligemed et for seent kommet Brev til Rasmus. Oldnorske Bøger indbundne.
6. Skrevet Brev til Maurits og tilbagesendt det ankomne. Følgende Dag faaet et Brev fra Hans Velle, og atter et forsinket Brev til Rasmus og O. Mork.
8. Ildebefindende. Nervesvaghed og Ørske.
9. I Theatret: Don Juan af Delavigne. Fortræffeligt Spil. Hr. Wiehe fremkaldt.
11. Endnu meget upasselig af en Forstyrring i Kroppen.
13. Færdig med Gjennemsynet af Gislasons Ordbog. Ordnet Optegnelserne af samme. Abonneret paa Nyhedsbladet.
15. Fortsat Ordning af Optegnelserne efter Gislason.
17. Et slags Kongestioner og Ildebefindende.
20. I Theatret: Gert Westfaler; Tordenskjold (af Blom), og Tre for Een. Den sidste kun til at lee ad.
22. Færdig med Optegnelserne af Gislasons Ordbog.
24. Oversigt af det samlede Stof til Dialektprøverne.
25. Skrevet til Landstad om Folkeviserne.
26. Begyndt en Sammenførelse og Reenskrivning af Tillæggene til Ordbogen (søndmørske, nordlandske og almindelige).
29. Faaet Efterretning om O. Morks og R. Aarflots Hjemkomst, og om Brite Aurstads Død.
30. I Kirken, hvor Fr. Wexels prækede efterat være indsat af Faderen. Spadseret meget i det gode Veir. I den sidste Tid god Helbred og god Søvn. 
 
December
1. Fortsat Tillæggene til Ordbogen. Været hos J. Moe og paa Bogauctionen. Følgende Dag hos Sexe.
4. Atter Ildebefindende. Nervesvaghed og Kongestioner.
5. Færdig med Tillæggene. Faaet Brev fra Landstad, ligesaa fra Maurits [Aarflot] og fra Rasmus Aarflot. Udretninger for Maurits [Aarflot] hos J. Mette og Winther.
8. Skrevet til Maurits og Rasmus. Meget tungsindig.
9. Hos Keyser med Tillæggene til Ordbogen.
10. Kjøbt Rahbeks Kjæmpeviser; Wilses Spydeberg, og Landts Færøernes BeskrivelseForgjæves forsøgt at byde paa Auctionen.
13. Optegnelse af færøiske Ord. Syg af Trykning for Brystet. Læst Hammerich om de fremmede Ord.
14. Fremdeles syg. Faaet Asbjørnsens Reiseberetning.
15. En slem Aften og Nat af Sygdom for Brystet og i Hovedet. Værst ved at ligge og sidde.
16. Spadseret næsten hele Dagen for at undgaae Ildebefindende. Paa Vei til en Doktor, men siden bedre.
17. Skrevet Brev til Ludvig Daae, at sende med Henrik [Daae].
18. Friskere. Faaet andet Hefte af den norske Historie.
20. Sygelig i Maven. Kjøbt Müllers Sagabibliothek.
23. Laant Annaler for nordiskOldkyndighed, 1850. Kjøbt: "En Fjeldbygd". Ligesaa Svea for 1852.
24. Ildebefindende stundeviis. Indbydelser fra Sexe og Sundt. Faaet den nye Udgave af norske Folkeæventyr. Kjøbt et Cylinderuhr.
25. Friskere. I Kirken: Wexels (Fropræken), Arup (til Høimesse), meget vakker Tale.
26. Aftenen i Theatret: Dronning Marguerites Noveller. Et interessant Stykke.
27. Paa Frøen hos Munch, i Selskab med Unger.
29. Syg i Maven, Diarrhee.
Den 30. ligeledes.
31. Fremdeles syg i Maven. Skrevet en Beretning om Sprogarbeiderne til Kirke-Departementet. I den sidste Deel af dette Aar usædvanlig ofte sygelig, og især i den sidste Maaned ofte angreben især af en besynderlig Svaghed i Nerverne, eller nærmest i Brystet og Hovedet. Til visse Tider derimod meget frisk og vel tilpas.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Birch] uvisst kven, kanskje Hans Jørgen M. Birch (1830-1908), stud. 1850, c. jur. 1856, seinare fut i Moss.
- Bøe] uvisst kven, kanskje den seinare omtala lærar J. J. Bøe.
- Brinchmann] truleg Alexander Brinchmann (1826-95), adjunkt, seinare rektor.
- Holme (el. Torgersen)] uvisst kven.
- Andreas M. Glückstad (1829-65), forstmann, litterat.
- Per Halvorson Trønnes (f. 1829), c. jur. 1857, seinare sakførar i Storelvdal.
- Stud. Bruun] truleg Dominicus N. Brun (1831-99), stud. 1851, c. theol. 1857, seinare spr. ymse stader m. a. i Nærøy.
- Páll Vidalin: «Skýringar yfir fornyrði løgbóka Þeirrar er Jónsbók kal­last», Reykjavik 1849-54.
- J.H.Wessel: «Samlede Digte», ved A. E. Boye, Kbh. 1832. 
- J. A. Lunddahl: «Nogle Bemærkninger om de Færøiske Landboforhold», Kbh. 1851.
- «Sagan om Didrik af Bern», utg. ved G. O. Hyltén-Cavallius, Sth. 1850 (178).
- Freyse] truleg frå Frøysa på Sunnmøre. I Oslo var det ein bakar M. G. D. Freyse (Kyrkjegt. 9) som dreiv handel saman med broren.
- B. Moe: «Veiviser for Reisende i Christiania By og Omegn, tilligemed Fortegnelse over Reiserouterne», Chra. 1848.
- Anton Vilhelm Wiehe (1826-84) dansk sksp. ved Kra. Teater.
- Fredrik Nannestad Wexels (1826-66), c. th. 1849, pers. kap.
- «Udvalgte danske Viser», 1-5, Kbh. 1812-15, ved W. H. F. Abrahamson, R. Nyerup og K. L. Rahbek.
- Jørgen Landt: «Beskrivelse over Færøerne», Kbh. 1800 (817).
- M. Hammerich: «Om de fremmede Ord i vort Modersmaal», 1-2, Kbh. 1848-50 (som førde til motlegg, m. a. av I. Levin, Chr. Molbech o. fl.). 
- P. Chr. Asbjørnsen: «Indberetning» 1847 (918).
- P. Chr. Asbjørnsen og J.Moe: «Norske Folkeeventyr», 2. utg., Chra. 1852 (933).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009