1852 januar-mars

Januar
1. Noget sygelig. Besøg hos Asbjørnsen. Ude paa en Piggetuur paa Isen. Læst Welhavens Reisebilleder. Status: Bh. 126-96. Tilgh. 150, m. m. Udg. i Kv. 71-$.
2. Mavesygdommen stærkere. Uhyggelig Aften og Nat. Laant en Samling af Angelsachsiske Digte.
3. Affærdiget og indleveret en Beretning til Kirkedepartementet om mine Arbeider i Aarets Løb.
5. Frisk. Ordning af Dagbøgerne for forrige Aar. Seet paa en Brand.
7. Besøg af Prof. Keyser. Kjøbt første Deel af Asbjørnsens Naturhistorie. Juletræet, Kalischs Kalender.
8. I Departementet og i Banken, modtaget Stipendiet for det forløbne Halvaar (150). Hos Sundt.
10. Færdig med Dagbøgerne. Talt med Jackhelln. Kjøbt Dybecks Vallvisor.
11. I Theatret: Naar Damer føre Krig; og Rataplan. Meget fornøielig Aften.
12. Besøg af Sundt og af O. Vartdal.
13. Udskrevet endeel Vers af Vidsidh. Ordning af Papirer og Optegnelser.
15. Optegnelser af Vidalins Skyringar. KjøbtBrennglas Kalender.
17. I Kristiania Sparebank. Indsat 100 [Spd].
18. I Theatret: Abekatten; Konen som springer ud af Vinduet; Recensenten og Dyret. Kjøbt Sangene.
20. Ordning af de norske Gaader. Dialektprøver i Nordlandsk. I Banken for at vexle. Besøg hos Kand. Brun.
21. Faaet Brev fra O. Mork og R. Aarflot.
22. Forkjølelse og Snue. Besøgt Jackhelln. Faaet det andet Hefte af Langes Tidsskrift (V. Bind).
23. Færdig med Gaaderne. Stærkt angreben af Forkjølelse og syg for Brystet.
24. Noget bedre. Gjort Register til Snorra-Edda. Besøg af O. Vig. Kjøbt Bangs Verdensbeskrivelse. Vigs: Liv i Norge.
25. I Theatret: En Hytte og Hans Hjerte; De Uadskillelige. Kjøbt Sangene. Forhen hos O. Vig.
27. Fremdeles sygelig af Forkjølelse. Arbeidet paa Dialektprøverne. Kjøbt historiske Tabeller. Laant: Evelina.
29. Paa Universitets-Bibliotheket, laant: Klüwers norske Mindesmærker. Hos Wefring. Kjøbt Juletrold.
31. Forfattet nye søndmørske Dialektprøver. I de sidste Dage temmelig frisk.
 
Februar
1. I Theatret: Bagtalelsens Skole, af Sheridan. Godt Spil.
3. Optegnelser af Klüwers Mindesmærker. Markedsstøi.
5. Hos Jean Mette, kjøbt et Vandreservoir til Ole Rystene; indpakket samme og skrevet Brev med, men dog ikke faaet det afsendt.
6. Paa en Malerie-Udstilling paa Børsen. Siden i et Menagerie; Bjørnedands &c.
8. Paa Klingenbergs Theater. Opført: "Ægtemandens Repræsentant", og "Æren tabt og vunden".
10. Paa Bibliotheket laant: Budstikken for 1820. Begyndt paa et Register over norske Mands- og Kvinde- Navne, nemlig et ældre efter Diplomatariet o. s. v., og et nyere efter Optegnelser.
12. Kjøbt 2. og 3. Hefte af Wergelands Konstitutions Historie. Keyser: Nordmændenes Religionsforfatning. Tales of the woods and fields. Country stories.
14. Færdig med Navneregisteret.
16. Brev fra Ludvig [Daae]. Begyndt paa et Gjennemsyn af gammelnorske Bøger for at vælge Exempler til en Læsebog.
19. Afsendt med Pakkeposten en Kasse til Ole Rystene med det forhen bestilte Instrument.
21. Optegnelser af Budstikken (for 1820). Hos Winther, angaaendeKrav fra Aarflot. Læst den gammelsvenske Saga om Didrik af Bern.
23. Skrevet Brev til O. Rystene og Maurits Aarflot. KjøbtKatalogen over Deichmans Bibliothek.
24. I Theatret (i Selskab med Unger): Talismanen. Meget morsomt Stykke.
25. Paa Bibliotheket, laant: Budstikken, tredie Aarg. (1821).
28. Optegnelser af Budstikken. Læst Begyndelsen af den norske Þiðreks Saga, og Stjórn. I denne Maaned jævnlig frisk; dog tildeels urolig Søvn og plaget af Frost. 
 
Marts
1. Paaholdende Optegnelser af Budstikken m. m.
4. Paa Bibliotheket laant: Topografisk Journal (7., 8., 9. og 10. Bind). Faaet tredie Hefte af Munchs Historie.
7. I Theatret: Anna Kolbjørnsdatter; og Slægtningerne. Det nye Stykke gik godt og vandt Bifald.
9. Optegnelser af Wiels Beskrivelse over Ringerige.
11. Optegnelseraf Gjellebøls Beskrivelseover Sætersdalen.
13. Optegnelseraf Arentz Beskrivelseover Søndfjord. Meget flittig. Plaget af Hæmorrhoider.
15. Paa Bibliotheket, laant: Topografisk Journal, 1. og 2. Bind. Faaet tilsendt en finlandsk Vise fra Zetterqvist til Oversættelse.
18. Paa Bibliotheket laant TopografiskJournal, 3., 4., 5., 6. Bind.
20. Optegnelser af Holms Beskrivelseover Mandals Amt o. s. v. Hos Gunnæs, en Frak.
22. Seet paa en ny Iismaskin. Hos Hartmann kjøbt Hallagers Ordsamling. Hos Damm: Bloms Forklaring over Matrikuleringen, Thues Beskrivelseover Kragerøe, Thranes topografiske Ordbog, Holmboes Afhandl. om Pronomen.
24. Optegnelser af Smiths Beskrivelseover Trysild. Studeret meget paa en Oversættelse af den finlandske Vise. Faaet Regnskab fra Feilberg og Landmark for Grammatiken, med vedlagte Penge (77-24).
25. Angreben af Ørestoppelse.
27. Færdig med Optegnelserne af Topografisk Journal.
29. Paa Bibliotheket laant: Det Trondhjemske Selskabs Skrifter 1. til 5. Bind.
31. Optegnelser af Gunnerus Afhandlinger, m. m. I den seneste Tid ofte angreben af en Slags Uorden i Maven og Kroppen, formodentlig Hæmorrhoider.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal
- J. S. Welhaven: «Reisebilleder og Digte», Chra. 1851.
- Angelsachsiske Digte] «Beo-Wulf og Scopes Widsið, to angelsaxiske Digte», oms. av Frederik Schaldemose, Kbh. 1847.
- Christian Jakhelln (1820-54), frå Bodø, c. med. 1854.
- R. Dybeck: «Svenska vallvisor», Sth. 1846 (1004).
- «Komischer Volkskalender», ved Adolf Brennglas, Wien (2049-53).
- A. Bang: «Kortfattet geografisk-historisk Verdensbeskrivelse», Chra. 1851.
- Ole Vig: «Liv i Norge», Chr.sund 1851.
- [Halfdan Magnus:] «Chronologisk-synchronistiske Tabeller over Historiens vigtigste Begivenheder», Chra. 1852 (653).
- Karolina H. Platou: «Evelina Reder», Sth. 1841.
- L. Kluwer: «Norske Mindesmærker», Chra. 1823.
- R. Keyser: «Nordmændenes Religionsforf.», Chra. 1847 (1059).
- [Anne Marsh:] «Tales of the Woods and Fields», London 1836.
- Mary R. Mitford: «Country Stories», Lond. 1850 (1475).
- «Det Deichmanske Bibliothek, Catalog», Chra. 1850 (1603).
- Topografisk Journal] inneheld dei fylgjande skriftene etter Iver Wiel, Reier Gjellebøl, Hans [F.] Arentz, Peder Holm og Axel C. Smith.
- Gustav P. Blom: «Forklaring over Hoved-Matriculerings-Commissionens Arbeide», Chra. 1826 (1711).
- Friedrich W. Thue: «Beskrivelse over Kragerøe», Kbh. 1789 (774).
- W. Thrane: «Kortfattet alphabetisk-topographisk Ordbog», Chra. 1841 (749).
- C. A. Holmboe: «Om Pronomen», Chra. 1850 (104).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009