1853 oktober-desember

Oktober
1. Reist fra Heli til Hesleskog og siden med Skyds til Huer i Askim (1) og Tveiten i Trygstad ( 1 1/4 ). Godt Veir, men koldt. Paa Tveiten ubekvemt.
2. Ved Trygstad Kirke: Wulf og Heidenreich. Konfirmation. Meget Folk men lidet at høre. Urolig Nat.
3. Reist fra Tveiten til Hemnæs i Høland (1 1/2) og til Garsvig (1 3/8). Sygelig. Meget koldt. Paa Garsvig sammen med RitmesterGrüner, ProkuratorFürst og fl.
4. Fra Garsvig til Toverud (1 1/4) og til Kjølstad (1 1/8); derfra tilfods til Nordlid i Sørum (7/8). Kulde, Regn og Storm. Daarligt Værelse paa Nordlid.
5. Rolig paa Nordlid. Stort Uveir.
6. Gaaet tilbage til Sørum; længe inde hos Klokker Svendsen, siden til Wergeland paa Bingen og standset der. Ikke vel fornøiet.
8. Friskere. Endeel Opregnelser. Længe hos Svendsen.
10. Afreist fra Bingen. Inde hos Svendsen og paa Nordlid; siden tilfods til Skrimstad (1 1/4). Godt Veir. Meget sygelig om Aftenen.
11. Fra Skrimstad til Kristiania (1 3/4). Meget tørt og fiint paa Veiene. Sygelig. Fremkommen Kl. 1. Tilstanden hjemme god og bedre end formodet. Talt med Unger og Keyser. Brev fra Aarflot. Choleraen fremdeles i Byen.
12. Sygelig. Talt med O. Vig og flere.
13. Noget bedre. Ordning af Optegnelser.
14. Atter meget sygelig.
15. Begyndt Reenskrivningen af den smaalehnske Ordsamling. Faaet den nys udkomne Olafs Saga.
17. Syg om Natten og Morgenen. Drukket meget Bittert.
19. Noget bedre, til den 20. om Aftenen.
20. Færdig med den smaalehnske Ordsamling. Regnskab med Petersen. FølgendeDag atter syg.
22. Gjennemgaaet Lindemanns Anden Samling af Melodier og siden besøgt ham selv. Friskere.
24. Begyndt Ordregister for 1853. Oppe hos Lange.
26. Færdig med Registeret. Bedre, dog ikke frisk.
27. Indpakket et Par Bøger til Aarflot, men ikke afsendt.
Den 29. syg om Aftenen.
30. I Theatret (første Gang i Høsten): En Valgdag, af Overskou, derefter: Adolf og Henriette.
31. Brev til Aarflot om hans Bøger, hans Logis m. m. I de sidste Dage friskere indvortes; kun Ildebefindende ved at ligge og liden Søvn; stundom fortumlet i Hovedet. Cholera endou ikke  ophørt.
 
November
1. Holdt paa med Indførelse af de nye Ordsamlinger i de samlede Tillæg til Ordbogen. Faaet Berlins Naturlære.
4. Færdig med de samlede Tillæg. Atter Brev fra I. Mælsæt.
5. Begyndt paa et Register over samtlige Tillæg til Ordbogen.
8. Brev til Haldorsen i Eidsberg. Svagelig Helbred
10. Besøgt Voss for Øiensvaghed. Ligesaa følgende Dag. Brugt Atropin og derfor ufør til Arbeide.
12. Fremdeles svagelig. Øinene omtrent ligedan.
15. Færdig med det nye Ordregister.
17. I Benthiens Bo, kjøbt nogle Bøger.
21. Begyndt med en ny Behandling af Ordsprogene. Faaet et Dobbelthæfte af Monrads Tidsskrift.
22. Brev fra Aarflot. Gjennemseet en Deel af et Manuskript fra A. Vang i Valders, og optegnet nogle Ordsprog  og Gaader deraf.
24. Afsendt Aarflots Bøger med Pakkeposten.
27.  I det engelske Kapel.
28. Hos BoghandlerDahl. Faaet hans Kataloger. Siden hos P. Hansen. Faaet hans "Tuur med St. Olaf", og laant Graves Hilsen til Kong Fredrik den femte.
30. Paa Bibliotheket laant: Die deutschen Sprichwörter gesammelt; Reuterdahls gamla Ordspråk, og et Expl. af Pontoppidans Glossar med Vedtegninger. I det norske Theater: En ituslagen Kop, og Den hemmelige Lidenskab, samt Musik af Rancheraye. Sammen med Hr. Døvle.   
 
December
1. En ny Plan for Ordsprogene. Fremdeles sygelig. Nyt Hefte af Munchs N. Historie, 3. Bind.
3. Kjøbt Munchs Gudesagn, og Stephens oldengelskeDigte.
5. Begyndt paa en Omskrivning af Ordsprogene. Sygelig især om Natten.
8. I Banken modtaget Stipendiumfor sidste Halvaar. Kjøbt Müllers Synonymik, og Diplomatariet, 5. Hefte.
11. I Theatret: Munterheds Triumf.
12. Brev til Aarflot, om Logis hos Hansen. Svagelig.
15. Leveret Bibliothekets Bøger tilbage. Frostig og svagelig.
17. Kommen til 600 i Ordsprogene. Meget svag i Øinene.
18. I Theatret: Don Juan af Molière.
20. Hos P. Hansen laant Juels "Et lyksaligt Liv". Sygelig, især af Beklemmelse for Brystet, og værst om Natten.
22. Flyttet til et andet Værelse (til Gaden). Noget bedre i Øinene. Over 1000 i Ordspr.
24. Liden Søvn og svag i Øinene.
25. I Kirken: Wexels. Ellers stille.
26. I det nye Theater: Den unge Ægtemand, og Julestuen. Godt udført.
27. I Theatret: Statsmand og Borger. Meget godt. Hos Tønsberg faaet hans Folkelivsbilleder med Paalæg at skrive en Text.
29. Hos Malling faaet Lindemanns Folkemelodier, Opsagt Krydseren.
31. Brev fra Aarflot. Skrevet Aarsberetning til Kirkedepartementet. I de sidste Dage friskere for Brystet og tillige bedre i Maven, dog ikke stadigt. Denne Tilbøielighed til Uorden i Maven har saaledes vedvaret lige fra August Maaned, dog mærkelig nok uden Diarrhee, og tillige uden Obstruktion. En Uorden i Blodet eller en vis Kvalme om Hjertet, har derimod ofte yttret sig ligesom i de foregaaende Vintre.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Carl L. P. Wulff (1803-90), spr. i Trøgstad.
- Adolf Wilhelm Heidenreich (1813-79), pers. kap. i Trøgstad.
- Jens Christian Grüner (f. 1803), rittmeister ved Hølands eskadron.
- Johannes D. Fürst (1816-96), prokurator, seinare fut på Romerike.
- Harald T. A. Wergeland (1811-93), c. jur. 1835, bonde m. a. på Bingen i Sørum.
- «Saga Ólafs konungs ens helga», ved P. A. Munch og R. C. Unger, Chra. 1853 (216).
- Benthiens Bo] etter bokhandlar Peder Benthien (d. 1855).
- P. Botten Hansen: «En Lysttour med ‘St. Olaf’», Chra. 1853 (1284).
- Christian Grave: «Nyt og gammelt, Vel­komst og Afskeed til og fra Eeger Lehn, Kong Frideric den Femte offerered», [Chra.] 1749.
- «Die deutschen Sprichwörter», Frankfurt a.M. 1846 (1026).
- Henrik Reuterdahl: «Gamla ord­språk på latin och swenska», Lund 1840.
- Alexander Rancheraye, violinist, musikkarrangør.
- P. A. Munch: «Nordmændenes ældste Gude- og Helte-Sagn», Chra. 1854.
- «Tvende oldengelske Digte», ved G. Stephens, Kbh. 1854 (470).
- P. E. Müller: «Dansk Synonymik», Kbh. 1853 (390).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009