1854 oktober-desember

Oktober
1. I Grans Kirke: Bugge. Siden hos Kirkesanger Brager og hos Bugge. Efterseet Bh. som var 70-24.
2. Gjennemgaaet Hammers Ord hos Brager. Reist over Aaserne til Jeppedalen i Hurdal, og standset for Uveir, Snee og Storm. Vanskelige Veie.
4. Fuldført Reisen i Snee og Kulde til Rudstad (omtr. 3 M. fra Gran). Siden i stærk Storm over Hurdalssøen til Langtun (1/2), gaaet til Eidsvoldsværket og Dal (l 1/2); derfra med Dampvogn i Maaneskin til Kristiania (4 1/2). Klart og koldt. Sygelig i Maven.
5. Optegnelser efter Reisen. Brev fra Dept. om Stipendium.
8. I Theatret: Et Glas Vand.
10. Besøg af Underofficererne fra Gardermoen. Brekke og fl.
12. Afsked med Underoff. Laant to Bind af Matrikulen 1838.
15. I det norske Theater: Et eenfoldigt Pigebarn; og Hvem er den rette.
17. Laant Matrikulen for Trondhjems Stift.
19. I Rigsarkivet laant et Bind af Matrikulen for at udfylde Lister over Mandsnavne. Øiensvaghed og Svimmel.
22. Søvnløshed og Ildebefindende. Aftenen paa Klingenberg: Dands og Pantomimer; meget morsomt.
23. Paa Schübelers Frugt-Udstilling.
24. Regnskab med Petersen. Kvit til Udgangen af Februar.
27. Begyndt et nyt Navneregister. Aften paa Klingenberg [med Schjølberg]. Følg. Dag hos Prof. Munch,talt om Navne.
29. I Theatret: Blind Allarm (Much ado &c.).
31. Færdig med Navneregisteret. Bedre Søvn. Aftenen i Kirken ved Bibelselskabets Fest: Arup. 
 
November
1. Ordning af de mindre Ordsamlinger. Brev til Fauchald om Navnet paa en ny Dampbaad
4. Register over Ordene for 1854.
7. Kjøbt Byrons Works.
9. Hos Lange faaet Vogts Optegnelser af Matrikulen.
11. Første Hefte af Egilsons poetiske Lexikon.
12. Norske Theater: Malvina; og Han skyder sin Kone.
13. Paa Bibliotheket laant: Die Personennamen, af Pott. Begyndt Reenskrivningen af den norske Navneliste.
15. Norske Theater: Fruentimmerhaderen, og Hvem er den rette.
17. Klingenberg: Kalifornien, og Pantomimer. Meget morsomt. Brystsyge og Sløvhed med liden Søvn.
19. Norske Theater: En Nat paa Slottet; og Hr. Grylle.
20. Klingenberg: Pantomimer m.m. Brystsyge.
23. Videre med Navnelisten.
24. Svirelag hos Ihle.
25. Færdig med Navnelisten.
26. I Theatret: Min Stjerne; og Scapins Skalkestykker. Morsomt.
28. Paa Bibliotheket laant: Kuhns Tidsskrift (III). Begyndt paa et Sammendrag af Ordsamlingerne.
30. Fortsat. Bedre Søvn. 
 
December
1.Reenskrivning af Mannehausen og Benkjevigsla.
3. I det norske Theater: En rolig Dag; og MagisterBlækstadius.
5. og følg. Holdt ved med Reenskrivning af Ordregisteret for d. A.
9. Færdig dermed.
12. Indskydning af nye Ordsprog i Hovedsamlingen.
13. Norske Theater: En paatrængende Ven, Et eenfoldigt Pigebarn.
14. Udkast til "Ervingen". Brystsyge og Øiensvaghed.
16. Paa en Malerie-Udstilling.
17. Bal paa Klingenberg.
[19. Begyndt Reenskrivning af "Ervingen".]
20. Stærkt angreben af Diarrhee og Mathed.
21. Ligesaa, og ufør til Arbeide. Faaet illustreret Kalender.
22. Bedre. Afsendt Brev til [Maurits] Aarflot.
23. Endnu svag. Tillæg til Ordsprogene. Honorar fra Dzwonkowski.
25. I Kirken: Arup. Sluttet Tillæg til Ordsprogene.
26. Norske Theater: Julestuen; og Til Sæters.
27. Paa Klingenberg.
28. Udkast til en Beretning til Departementet.
31. I Theatret: Østre og Vestre Gade. Meget frisk.  1854. - Efterspil] «I Marknaden».
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Søren Brun Bugge (1798-1887), professor i latin, frå 1847 spr. i Gran.
- Ole Brager (1820-77), lærar og klokkar i Gran.
- Brekke] kanskje Pål Nilson Brekke, sersjant, bonde i Ørsta.
- 27. okt.] I. Aa. ser m. a. engelsk hornpipe-dans (ved Philip Leopold), ballett ved ballettmeister Veroni, og pantomime («Harlequins Skelet»).
- Byron: «The poetical Works», London 1851 (1454).
- Vogts Optegnelser af Matrikulen] uvisst kva, kanskje oppteikningar etter stats­råd J. H. Vogt (1784-1862), og dette må ha samanheng med oppl. på s. 283.
- Aug. Fr. Pott: «Die Personennamen», Lpz. 1853.
- Adalbert Kuhn: «Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen», Göttingen 1852 ff.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009