1855 oktober-desember

Oktober
1. Meget sygelig med Svimmel og ilt Mod. Regnskab for Kv., hvorefter Bh. 75-100. Frag. 113-96. (Til Peterseni Kv. 34).
2. Begyndt Gjennemsyn af Ordsprogene med Tillæg.
4. Besøg af Sven Grundtvig. Diplomatarium III, 2.
6. Friskere. [Tillæg til Ordsprogene.] Besøg af Hjelm. Munchs NorgesHistorie, IV, 1.
7. I det norske Theater: Dragedukken.
9. Atter sygelig. Klingenberg (Joannowitz, Bioplastisk Forestilling).
11. Faaet fra Möbius, Blomstervallasaga.
14. Dikt og Sanning, trykt i Nyhedsbladet. Atter Klingenberg.
17. Hos Statsraad Lange, for Hr. Rødsæt.
18. Brev til M. Skjelderup. J. Blichfeldt og J. Rødsæt. Besøg af Schønheyder.
19. Nyt Gjennemsyn af Navnelisten. Talt med Henrik Daae.
21. Schübelers Frugtudstilling. Klingenberg, Joannowitz.
24. Norske Theater: Adolf og Clara; En Børneforlovelse.
25. Færdig med Navnelisten. Læst: Amtmandens Døttre.
27. Anmærkningertil Schønheyders Bibelhistorie. Afsked med Henrik [Daae].
28. Brev fra Landstad med Luthers Psalmer. Aften i Theatret: Den Tredie; Valeur & Co.; og Rataplan.
31. I Kirken ved Bibelselskabets Aarsfest, Tale af Rode. Frisk. 
 
November
1.Vedholdt med Gjennemsyn af Ordsprogene.
3. Hos Sexe. Faaet første Hefte af Munchs Maanedsskrift.
5. Hos Fru Lindemann. Forrige Dag Klingenberg: Hinné [Slaget ved Alma].
6. Brev fra Schønheyder (om Forskrifter) og fra Aarflot.
7. Norske Theater: Studenterløier; og Den graae Paletot.
11. I Theatret: Frieren og hans Ven; De Uadskillelige. (Morsomt.)
13. Brev fra M. Skjelderup, ubehageligt. Vedhold med Ordsprogene.
15. Brev fra Baard Ose og A. Velle. Svagelig.
18. I Theatret: Han bliver myndig; og Familietvist.
21. Navnelisten trykt. Sygelig.
24. Faaet Kristian IVs Norske Lov. Indbydelse fra Holst.
25. Norske Theater: Den gamle Elsker; Den reisende Student.
27. Brev fra Aarflot. Vedholdt med Ordsprogene.
30. Inde hos Holst. Brev fra Reitan, om Ord o.s v. [Endnu ikke færdig med Gjennemsynet af Ordsprogene.]
 
December
1. Vedholdt Gjennemsyn af Ordsprog. Aargang af Folkeskolen.
2. Norske Theater: Gamle Minder, og Fruehaderen.
6. Brev til Aarflot. Nær færdig med Ordtøke.
8. Register over ordsproglige Sammenstillinger. I Trykkeriet.
9. Norske Theater: Landstedet vedKongeveien;Studenterløier; og Dengamle Elsker.
11. Besøg af Clausen. Oversættelse af "Ein' feste Burg".
12. Tidende om Susannas Død. [Susanna Daae.] Faaet Asbjørnsens Skovbog.
14. Begyndt Ordregister for Aaret. Talt med Ivar fra Aasen.
16. I det norske Theater (med 2 Mænd fra Sdm.): Anna Kolbjørnsdatter.
18. Faaet den nye Udgave af J. Moes Digte.
20. Færdig med Ordsamlingen for dette Aar.
22. Gjennemsyn af et Mskr. fra Schønheyder (Himmellegemer). Prøvesider af Ordsprogene. Lindemanns Melodier.
24. Anmærkninger til Schønheyders Bog. Talt med Fugleberg.
25. Ved Fropræken: Wexels.
26. I Theatret: Kapriciosa.
29. Første Udkast til Aarsberetningen.
31. Sidste Hefte af Folkevennen. I den sidste Tid frisk med Undtagelse af nogen Uorden for Brystet og deraf følgende urolig Søvn. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Johannowitz] akrobat, syner ymse «Kraftscener» saman med personane Nagels, Gamba, Millins og «den lille Jean Baptist» (framsyningar 9., 14., 16. og 23. okt.). «Bioplastisk Museum af levende Billeder» er ymse tablå frå mytologi og historie.
- «Blomstervallasaga», utg. ved Th. Mobius, Lpz. 1855 (175).
- Schönheyder] sjå merknad til Br. nr. 192.
- Amtmandens Døttre] av Camilla Collet.
- Fru Lindemann] truleg Maria Lindeman (d. 1884), enkja etter presten J. A. L. Ho styrde Egenia-heimen, som I. Aa. av og til vitja.
- «Kong Christian den Fjerdes norske Lov», utg. av Fr. Hallager og Fr. Brandt, Chra. 1855 (864).
- P. Chr. Asbjørnsen: «Om Skovene», Chra. 1855 (1712).
- J. Moe: «Digte», 2. utg., Chra. 1856 (1333).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009