1860 juli-september

Juli
1.Fremdeles Hjernesygdom. Første Søbad.
2. Besøg af Hr. Ross; faaet tilsendt den udkomne første Deel af Wedgwood's Dictionary. Et Besøg paa Taasen.
3. Tilstanden noget bedre. Tænkt paa en Reise.
5 Optegnelser til Grammatiken.
6. Klingenberg: Seet paa Halvorsens Beriderforestilling.
7. Længe studeret paa en Anm. (til § I50) om fremmede Ord.
8. I Ullevols Kirke: Kapellan Lund.
10. Endelig sluttet Anm. til § 150. Nyt Hefte af Forfatter-Lexikon.
11. Faaet fra Bokmentafelaget: Reikningar, Tidindi, Skyrslur og Safn til Sögu Islands.
13. Meget svagelig. Hos Schübeler faaet: Vesterdalarne af Axelson.
15. Foreløbige Udkast til Fortalen til Gram.
17. Udsat den paatænkte Reise til Lister. Optegn. til Fortalen. Tilstede ved en Koncert paa  Klingenberg .
20. Vedholdt Optegnelser. Klingenberg: Kätchen Renz.
21. Optegnelser til Fortalen.
24. Planer for Bøiningslæren. Faaet Miertschings Dagbog.
26. Optegnelser til et paatænkt Kapitel "Om Bogmaalet".
28. Faaet efter Bestilling: Roget's Thesaurus. Ellers: Trench: [A] Select Glossary. Af Hr. Unger: Modern  Slang .
31. Vedholdt med Optegnelser til Stykket om Bogmaalet. En Stund i Skolelærermødet, som holdtes i Latinskolen. 
 
August
1.Tilbuning til en Reise til Lister og Mandal.
2. Afreist med "Moss" til Arendal. Sygelig. Selskab med Brun, Bentsen, Christensen, Jespersen og fl.
3. Kom til Kristiansand tidlig paa Dagen. Inde hos Md. Martinsen. Derfra gaaet til Holmen (omtr. 2 1/4 M.). Noget sygelig. Ellers ypperligt Reiseveir.
4. Gaaet fra Holmen til Mandal (2?) og Vigeland (1 1/4). Alt friskere. Godt Gangeveir.
5. I Valle Kirke: Kjerulf. Siden gaaet til Faret (2 M.).
6. Fra Faret gaaet tilbage til Bergsager for at tale med gamle Reinert. Derfra beenveies til Spindsodden og Farsund (2 M.). Siden besøgt Hr. A. Bergsager paa Lunde. Gaaet fra Farsund til Vansyn Præstegaard (1 M.). Talt med Fritzner lige til om Aftenen. Derpaa tilbage.
8. I Farsund. Hos Hr. Osmundson, adskillige Oplysninger.
9. Tænkt at reise med "Bergen" til Kristiansand. Atter hos Osmundson. Afreist udpaa Eftermiddagen; rusket Veir og seent frem. Flere Bergensere ombord. Maatte tage ind i Ernsts Hotel.
10. I Kristiansand, til Middag hos Md. Martinsen. Efter Middag afreist med "Foldin" til Arndal [!] Godt Veir.
11. Fra Arndal til Laurvig. Mange Medreisende: Aars, Bernhoft, Brun. Gaaet lidt omkring i Laurvig uden at tage ind. Siden gaaet derfra til Sandefjord (1 1/2). Svimmel og meget mat.
12. Søndagen over i Sandefjord. To Gange i Kirken og hørt først Landstad, siden Lange. Aftenen inde hos Landstad. Ellers beseet Byen.
13. Afreist fra Sandefjord tilfods til Tønsberg (2 1/4). Inde paa Sørby; seet Jarlsberg Gaard. Stærkt Regn ud paa Dagen. Fremkommen vaad og træt.
14. Standset i Tønsberg. Besteget Slotsberget. Efter Middag gaaet til Nøterøe. Talt med Jf. Landmark, Stud. Harbitz og Præsten Grønvold. Tilbage om Aftenen.
15. Afreist fra Tønsberg til Valløy. Ingen Dampbaad; derfor hvilet og seet omkring.
16. Reist med "Foldin" fra Valløy til Oslo. Fremkommen ved Kl. 9. Ypperligt Veir, dog ikke ganske frisk.
17. Opregnelser efter Reisen. Kongen atterkommen fra Trondheim [!].
19. Atter seet paa Halvorsens Ridekunster.
21. Planer for Bøiningslæren.
23. Bjørnsons Smaastykker. Djurklou: "Ur Nerikes Folklif".
25. Brev fra Karolus Velle.
27. Bal i Kongsgaarden. Usædvanlig megen Stas. Paategnet en Vexel paa femti Daler for Md. Nissen.
29. Sygelig, ondt i Røyrom. Besøg af Hr. O. Glosemot. Næste Dag Besøg af Hr. Nygaard.
31. I den sidste Tid kun Planer, Udkast og Exempelsamlinger til Bøiningslæren. Læst Slutningen af Bleak House. 
 
September
1.Laant 3. Deel af Grimms Grammatik. Studeret paa Kapitlet om Genus. Læst Vibe's Minder.
3. I Logen: Fosters Taagebilleder.
6. Samlet Exempler til Kjønsreglerne. Autenrieths tydske Gram.
7. Syg og tildeels liggende; Livværk. Læst "Yeast".
8. Endnu noget syg. Kjøbt New Testament. Besøg af Hr. Krohn.
11. Friskere. Udkast til Kjønsreglerne.
14. Vedholdt. Talt med Hr. Ørstarvik. Koncert paa Klingenberg.
16. Koncepter og Exempelsamlinger. Hos Unger.
18. Færdig med Udkastet til Kjønsreglerne.
20. Udkast for Subst. Bøiningsformer.
22. Vedholdt. Omgjørelse af en Signet.
25. Optegnelser af Substantivformer af de gamle Love (Gulathing).
27. Tilstede ved Md. Syvertsens Begravelse.
29. Optegnelser af Frostathingslog. Faaet tilsendt Kristiania VidenskabsselskabsForhandlinger. Ny Deel af Rydqvist: SvenskaSpråketsLagar. Paa Ole Bulls Koncert.
30. Optegnelser af Viserne fra Telemarken. Mange Besøg. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Gunerius Halvorsen, sirkusdirektør, har framsyningar på Klingenberg, m. a. med utanlandske artistar.
- Jens M. Lund (1821-1906), prest i Oslo.
- M. Axelson: «Vesterdalarne», Sth. 1855 (819).
- Kätchen Renz] gjentenamnet for Md. Godefroy Schössig, tysk artist (sjå Y. Nielsen: «Erindringer», Kra. 1910, s. 290 f.).
- J. A. Miertsching: «Dagbog», Chra. 1860 (825).
- R. C. Trench: «A select glossary», London 1859 (454).
- «A Dictionary of modern slang», London 1859 (448).
- Brun] truleg ein prest, kanskje den førnemnde «Provst» B.
- Bentsen] truleg Halvor A. Bentsen (1825-91), sakførar m. m., stm.
- Christensen] kanskje Christen Christensen (1802-74), reisande statsagronom.
- Jespersen] kanskje Peter Jespersen (f. 1836), frå Oddernes, lærar i Stavanger.
- Morten Kjerulf (1804-82) spr. til Sør-Audnedal.
- Johannes M. Osmundsen (1817-1904), lærar i Farsund.
- Aars] truleg ein prest, kanskje Jacob Aars (1830-69), c. theol. 1852, lærar på Asker seminar.
- Theodor Chr. Bernhoft (1833-85), lærar, seinare prest i Oslo.
- Christinus C. Lange (1830-1912), prest i Sandar.
- Stud. Harbitz] Georg P. Harbitz (1837-89), seinare prest.
- Bernt O. C. Grønvold (1819-1900), stiftskapellan.
- B.Bjørnson: «Smaastykker», Bergen 1860.
- G. Djurklou: «Ur Nerikes folkspråk och folklif», Örebro 1860 (921).
- Andreas Vibe: «Billeder og Minder», Chra. 1860.
- Fosters Taagebilleder] «Professor Forster» frå London syner fram «mekanisk bevægelige Taagebilleder», m. a. «Rhinen fra dens Udspring til dens Munding», «Chinesisk Farvespil».
- A. Autenrieth: «Tydsk Grammatik», Chra. 1857 (430).
- «New Testament», Oxford 1852 (1100).
- Hr. Ørstarvik] truleg Vebjørn Svendsen (1835-99), handelsmann m. m., åtte Ørstavik.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009