424 Nordahl Rolfsen, 29.6.1885

Til Nordahl Rolfsen (Bergen).
 
Til Svar paa Deres venlige Anmodning maa jeg tillade mig at sige, at jeg har meget imod at blive omtalt imellem de norske Digtere. Jeg har rigtignok skrevet enkelte Vers og endog ladet dem trykke, idet jeg tænkte, at de kunde staae uden Navn som saa mange andre Vers eller Riim i vore Blade og Bøger. Imidlertid har jeg den eene Gang efter den anden seet saadanne Vers aftrykte med mit Navn tilføiet, og dette har jeg da ikke været synderlig vel fornøiet med. Jeg har ikke villet give mig ud for nogen Digter, og jeg kan just ikke troe, at de rette Digtere ville ansee mig som en av deres Jævnlige. Alligevel har jeg endog i udenlandske Skrifter seet mig nævnt. som Digter og endog med en lang Biographie (hvori der sædvanlig var noget urigtigt), medens derimod adskillige andre Forfattere, som have arbeidet lige saa meget, vare enten kun løselig nævnt eller ogsaa ganske forbigaaede. Og saa har jeg da ved flere Leiligheder faaet Begjæring om at skaffe et Portræt; men dette har jeg da altid afslaaet, da jeg syntes at dette var at gaae altfor vidt i at paakalde Folks Opmærksomhed for sin egen Person, saa meget mere som jeg vidste, at saadanne Billedsamlinger altid give Anledning til megen Sladder og unyttig Snak. For alt saadant bliver jeg nu rigtignok anseet som en Særling; men saa trøster jeg mig med, at dermed er der da ingen Skade skeet.
 
Jeg beder om Undskyldning for min Frihed.
 
Kr. den 29de Juni 85
I.A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Brev frå N. R. ser ikkje ut til å liggja i I. Aa.s papir på UBO. I. Aa.s brev ligg heller ikkje i papira etter N. R.
 
- Johan Nordahl Brun Rolfsen (1848-1928), forfattar, mest kjend for «Læsebog for Folkeskolen», bd. 1-5, 1892- 95. N. R. må ha spurt I. Aa. etter eit bilete til bruk for antologien «Norske Digtere», 1886 (som inneheld ein stutt biografi, skriven av N, R., men ikkje bilete, og «Gamle Norig», «Dei gamle Fjelli», «Gamle Grendi», «Hugen», «Saknad» og eit utdrag av «Ervingen», s. 395-401). I 2. utg. 1897, er det med eit fotografi (frå 1871) av I. Aa. og om lag same utval som i 1. utg.
 
- Portræt] sjå Br. nr. 306 med merknader. Sjå elles N. R.: «En fransk visit hos en norsk mand» i «Ringeren» 1899, s. 334.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009