416 Julius Gude, 8.3.1884

Til Jul. Gude.
 
For det Tilfælde, at De vilde gjøre et Besøg her i Byen, faar jeg underrette Dem om, at jeg har mit Tilhold i Holbergs G. 23 1ste Etg. (Indg. i Porten tilhøire), og at jeg sædvanlig er hjemme, undtagen en Times Tid ved Middag og en Times Tid i Mørkningen. Jeg pleier nemlig at gaae ud Kl. 11 eller 11 1/2, men ellers tager jeg det ikke saa nøie med Tiden saa jeg gjerne kunde være hjemme ved Middag ogsaa.
 
Jeg holder just paa med at optegne de Bemærkninger, som jeg tænkte at gjøre ved det omtalte Manuskript og vil formodentlig om et Par Dage være færdig dermed. Det vilde være en stor Fordeel, om vi kunde komme til en Samtale om disse Ting, da det altid gaar saa seent med denne Skrivning frem og tilbage. Jeg havde blandt andet i mit forrige Brev nævnt enkelte Ord som mindre heldige, men uden at anføre mine Grunde dertil, saaledes f. Ex. Hegd og Svad, hvorved jeg nemlig havde den Grund for mig, at Hegd og Svad bruges i en større Deel af Landet i en ganske anden Betydning, der, som det synes er bedre begrundet.
 
Kra. d. 8de Marts 1884.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Den 4. mars 1884 fortel J. G. at han i fjor sumar sende Vest­mannalaget det endelege utkastet til «Landkunna». Interessa for geografi dreiv han til verket, «og saa flød jeg med hensyn til sproget paa mine barneerindringer fra Hallingdal», på ålmenn målkunnskap og på NO og NG. I det reviderte utkastet har han retta seg etter dei råd I. Aa. og Hans Ross har gjeve han, men har I. Aa. fleire merknader å gjera, bed han om å få dei. Han vil gjerne gjera ei ferd til byen så han kan få tala med I. Aa.
 
- Den 19. mars 1884 melder J. G. at han kjem neste dag til byen.
 
- Sjå elles Br. nr. 417.
 
- I brev til Hans Ross og I. Aa., 23. mai 1888, spør Mons Litleré om «Landkunna» kan høva til lærebok på folkehøg­skular. «Eg vil daa taka avskrift av Dykkar brev og senda det til dei skulestyrarar, som er målvenlege».
 
- I brev til Hans Ross same dag spør M. L. om han vil lesa korrektur på boka. Det må kanskje gjerast «mange rettingar», m. a. skal det ikkje nyttast fleirtalsformer i verba.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009