354 Frederik Bætzmann, 16.4.1879

Til Bætzmann.
 
Alt for længe har jeg nu forsømt at svare paa Deres Brev; men det er da heller ikke meget, som jeg har at bemærke derved. Om Optagelse af Sangen "Dei gamle Fjelli" i den omtalte Samling har jeg intet at sige. Det var rigtignok engang Meningen, at denne Sang ligesom adskillige andre skulde staae uden Forfatternavn, da jeg ikke vilde udgive mig for nogen Digter; - men denne Plan blev nu strax forpurret da disse Sange snart fandtes aftrykte paa et eller andet Sted med Navns Underskrift, uden at jeg havde faaet nogen Tilspørgsel derom; og derved var da ikke noget videre at gjøre. - Om de smaa Stykker "St. Hans-Aften", og "Sildfiske paa Bergenskysten" maa jeg sige, at de vistnok ikke ere synderlig vel udarbeidede; men iblandt de Stykker, som jeg har gjort mig mere Flid for, er der vel ikke noget, som kan passe bedre i en Skildring af Land og Folk; og jeg kan altsaa ikke have noget imod, at de optages i Samlingen.
 
Jeg veed ikke, om Deres Bog skal indeholde noget af de enkelte Forfatteres Biographie. Hvis dette er Tilfældet, vil jeg gjøre opmærksom paa, at der i min Biographie allerede er opkommet visse Feil, som true med at gaae over fra den ene Udgave til den anden. Saaledes fortælles der at Grunden til, at jeg begyndte at studere paa Sproget, skulde være den, at jeg først havde syslet med Botanik og derved var kommen i Studering over visse mærkelige Plante- Navne. Dette har ingen Grund. Saavidt jeg mindes, læste jeg det først i det nord iskeConvers ationsLexikon, og det maa ialfald ansees som en forfeilet Gisning. Den rette Grund til min Opmærksom[hed] for Sproget var den, at jeg ved at læse Rasks islandske Grammatik og et Par Sagaer havde faaet et nyt Begreb om Hjembygdens Talebrug og derfor desmere harmedes over, at de indflyttede Folk idelig gjorde Nar af vort Bygdemaal og vilde tvinge os til at tale som de selv talte. - Dernæst har jeg ogsaa været utilfreds med, at man saa gjerne har villet kalde mig en Autodidakt; thi om end dette for en Deel kan være sandt, saa er det dog ikke saa ganske rigtigt; hvis jeg vilde sige, at jeg har lært altsammen uden Hjælp, da vilde jeg dog gjøre Uret imod de Mænd, som i sin Tid virkelig have ydet mig Hjælp og Veiledning. - Endelig er der da ogsaa, i Anledning af det saakaldte "Maalstræv", fremkommet adskillige Paastande, som man idelig gjentager og fornyer uden at undersøge hvorvidt de have Grund, saasom at jeg skal have opstillet et Sprog, som ingensteds tales, og at jeg kun har drevet paa at faae det danske Sprog bort, med mere som jeg baade har modsagt og fremdeles vil modsige.
 
Men dette er nu, som før sagt, kun medtaget for det Tilfælde, at De vilde ledsage Deres Samling med biografiske Oplysninger. Hvis ikke dette er Tilfældet, vilde disse Bemærkninger være for denne Gang overflødige; men alligevel har jeg dog troet, at De maaskee kunde have nogen Interesse af at see dem.
 
Christiania den 16de April 1879.
 
Ærbødigst
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:

Kladd, omframt eit utkast. - /denne Plan/ ~ - og jeg [etc.] ~ [var. i m. ÷] - /enkelte/ ~ - /visse/ ~ - /ene/ - /fortælles der/ ~ - /jeg/ - /visse mærkelige/ - Plante - /til min .... var/ ~ - /og et Par Sagaer/ ~ - Talebrug/ ~ - /idelig/ - kan> ~ kunde - /kunde/ 

 

- I udatert brev spør F. B. om løyve til å ta med «Dei gamle Fjelli», «St. Hans-Aften» og «Sildfiske paa Bergenskysten» i ei bok, «Norge», som er i utgjeving. Får han ikkje svar, tolkar han det som eit samtykke.
 
- Samuel Fredrik Bætzmann (1841-1913) journalist og redaktør.
 
- optages i Samlingen] i «Norge», Kbh. [1879-]1880, s. 54-55, 258-59 og 287 er dei tre omtala stykka med.
 
- Feil] sjå Br. nr. 328 med merknader.
 
- Autodidakt] var jamnast omtala i alle biografiar over I. Aa., sjå òg serskild biografi i A. Wittstock: «Autodidakten-Lexikon», Leipzig 1874 ff. (omsett i «Bergensposten», 1874, nr. 300, 20. des.).
 
Forkortingar og teiknforklaringar


Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009