328 Carl Friedrich Frisch, 25.2.1874

Hr. Doctor Frisch!
 
Idet jeg herved skal sende et Svar paa Deres Skrivelse om den mig angaaende Artikel i Brockhaus's Conversations-Lexikon, finder jeg det bekvemmest først at paavise de enkelte Punkter, hvorved jeg har noget at bemærke, og derhos at betegne mine Bemærkninger med visse Tal eller Nummere, saaledes at jeg for hvert Nummer sætter det samme Tal ind i den afskrevne Artikel paa det Sted, hvor Bemærkningen henhører.
 
1. "Der Sohn armer Landleute". Dette "armer", burde maaskee forandres. Mine Forældre vare egentlig hverken fattige eller rige; de vare hvad man kalder simple Bondefolk, med liden Formue, men dog med nødtørftigt Udkomme.
 
2. "Seit 1835 Hauslehrer" &c. Dette Punktum behøver nogen Berigtigelse, og den Bemærkning, at det var Plantenavnene, som førte mig ind paa Sprogstudiet, bør stryges. (Den synes at grunde sig paa en Gisning af Prof. P. A. Munch, som i sin Tid meddeelte enkelte Artikler til det danske eller "nordiske" Conversations Lexikon). Det virkelige Forhold er følgende: Efter 1835 var jeg i nogle Aar Huuslærer for en Familie nogle Mile nordenfor mit Fødested; og i disse Aar syslede jeg noget med Naturhistorie og især Botanik; men dette havde ikke nogen videre Følge. Hvad som derimod ledede mig til at studere paa Sproget, var det Tilfælde, at jeg i denne Tid kom til at læse Rask's islandske Grammatik og nogle gamle Sagaer, hvorved jeg nemlig fik et nyt Begreb om Formerne i det Bondesprog, som var mit egentlige Modersmaal. Jeg fandt, at dette Tungemaal havde et Værd, som ikke var blevet rigtig erkjendt, og tillige harmedes jeg over, at visse fremmede eller indflyttede Folk altid behandlede dette Sprog med Spot og Ringeagt. Dette gav Anledning til, at jeg forsøgte at skrive en grammatikalsk Fremstilling af Sproget i min Fødeegn, og dette Forsøg var det da, som senere bragte mig i Forbindelse med det trondhjemske Videnskabs-Selskab.
 
3. "die er der Norwegischen Gesellschaft . . . übergeben". Egentlig var det ikke jeg selv, som sendte Afhandlingen til Selskabet i Trondhjem; jeg havde nemlig leveret den til Biskop Neumann i Bergen, og han havde da siden underrettet Selskabet derom. - Det var i Aaret 1842, at dette Selskab bevilgede mig Stipendium.
 
4. "zu der norwegischen Sprache". Skal formodentlig hedde: zu der alten norwegischen Sprache.
5. "1850 bewilligte ihm das Storthing" &c. I stedet for 1850 skulde der sættes 1851.
 
6. "auch wählte ihn 1850 die Gesellschaft" &c. Aarstallet bør rettes til 1852. (Dog kunde denne Bemærkning gjerne udelades).
 
7. "Seit dem hat A. eine Reihe anderer Schriften" &c. Disse Skrifter vare dog ikke mange. De vigtigste vare "Prøver af Landsm aalet" (Chr. 1853) og "Norske Ordsprog" (Chr. 1856).
 
Til en Fortsættelse bemærkes:
 
Ved fortsat Studium og ved gjentagne Reiser i Landet havde jeg snart samlet saa meget nyt Stof og saa mange nye Erfaringer, at jeg nu fandt det nødvendigt at foretage en fuldstændig Omarbeidelse af den forhen udkomne Grammatik og ligesaa af Ordbogen. Dette Arbeide er nu endelig fuldført, og de omarbeidede Værker ere udkomne under Titel af "Norsk Grammatik" (Chr. 1864) og "Norsk Ordbog med dansk Forklaring"(Chr. 1873).
 
Noget mere, som kunde være nødvendigt at anføre, veed jeg for Øieblikket ikke. I det hele synes jeg, at Artikelen er heller for lang end for kort, og at enkelte af de mindre betydende Punkter vel kunde udelades. Jeg vilde derfor ønske, at de her meddeelte Oplysninger ikke skulde foraarsage nogen stor Forandring eller Forlængelse i den omhandlede Artikel; fornemmelig gjælder dette om Bemærkningen No 2, hvor jeg har skrevet saa udførligt, for at der kun skulde være Veiledning nok for den Forfatter, som skal bearbeide Stykket i den tydske Form.
 
Christiania den 25de Febr. 1874.
 
Ærbødigst
I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kassert original der slutten vantar (rekk til og med punkt 6), omframt kladd (som slutten av brevet er prenta etter) på same ark som kladd til Br. nr. 332.
 
- Den 20. febr. 1874 bed C. F. F. (Stockholm) om biografiske opplysningar til 12. utg. av F. A. Brockhaus: «Conversations-Lexicon» [I-XV, 1875-79] og legg ved ei avskrift av I. Aa.s biografi i 11. utg. [sjå Br. nr. 256] som I. Aa. vert beden om å retta «och till nyaste tiden fortsätta» eller «författa en ny biografisk skizz om Eder». C. F. F. gjev og opplysningar om seg sjølv.
 
- Carl (Karl) Friedrich Frisch (1808-74), dr. phil., fødd i Pommern, frå 1833 busett i Stockholm, lærar og kon-rektor, skreiv mykje om historiske, litterære og geografiske emne, medarbeidar i fleire leksika.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009