241 Merknader til Eirik Sommer: "Noregs Saga", august 1861

Vedlegg till brevet dagsett 15. 8. 1861 .
 
Anm. til Sommers Norigssaga. Manuskr. Aug. 61.
 
1. Texten flere Steder for lang. Saaledes om Indvandringen S. 2 f. Om Fædrenes Tro 4 &c. Dyder 9. Ynglinga Ætten 13. Rigets Deling 30. Haakons Ofring 42.
 
Adskilligt kunde udelades, f. Ex. endeel Anm. 1. 21. 29. Vers 2. Drømme 18. Rolf i Normandi 29.
 
Flere lange Overskrifter f. Ex. S. 19. Om Harald og Aake 24. Især Anm. om Udtalen. Og Henviisninger til Kortet (31).
 
2. Skrivemaade. Mange Bindetegn. Alt for mange Sperringer.
 
3. Lyd. "ja" (je): hjalpa 1 &c. Hjalp. gjalda 4. 26. sjaldan 10. gjarn 9. gjarna 23. Hjalm 46.
 
e for æ: Klednad 2. Kvede 4. 9. Neter 8. Sete 12. 23. Haagsete 34.
 
kj (k). Kjaup 3. 11. Skjald 10. 23.
 
j mangler: Fylkom, Rikom. Merkom.
 
4. Pronomener. dan. dat. (Jf. dar). Akk. han. ho. Fl. Akk. dei Nom. vi. dìd. dikker.
 
5. Omstilling og Gjentagelse. Dei toko det med Strid, Godset som dei vilde hava, 11. Det flydde det som fluttført var, 26. han havde myken Rett i Sverdeggi si Harald, 26. han ver sløg Eirik, 32 Sidan reiste han seg Asbjørn av Medalhus, 41. Dei vaaro myket fyre seg desse Konungarne, 16 Sidan var han i Trondheim Harald Konung, 23.
 
6. Genitiv udtrykt ved Pronom. Son hans Øystein ver Halvdan, 16. Son hans Gudrød ver H., 17. Dotter hans Sigurd Hjort, 18. Fraafallet hans Harald, 36 med Raadi hans Sigurd Jarl, 39.
 
7. Dativ paa "om" kunde tildeels undgaaes, f. Ex. i Nordmonnom, Bondom.
 
Feilagtigt: dei skvette Blodet paa Guda Bilætom paa Hovs-Veggjom &c. 7. um dei merkelege Tilburdom, 10. han ver veldugare Konung en dei fyrre Ynglingom, 17 Dei gjorde Kvæde um Storverkom hans, 23. dei gingo ned igjenom Ættom, 10. kallade paa Monnom sine, 25 trudde paa Aasom, 15. dyrkade Aasom, 42.
 
8. Kasus med "aat". dei gaavo han aat Odin, 16. av den verste Harm og Hat aat Harald, 25. i Truskap aat honom, 27. vi hava Kjærleike aat dikker, 41.
 
9. Fleertalsformer. Tingarne 3. 21. Lutar 19. Benkar 24. Merker 45.
 
M: Øyarna.
 
10. Verbalformer. vard, 2. skilte, 17. eg (eig), 4. skipast og stydest 19.
 
M. Gamle Navne: Ymer, Mjøllner.
 
Enkelte Ord.
1. (Side). Sìd. midtre. hjaalpast. Hyrnet. Nordmonnom. For mangeAnm. M.  2. Austersjoen. sunste. nordre. M: vi. vard. Klednad. 3. Vinning. Ættgreiner. ingna. Erbede. Kjaupferd. M: Fylkom. Tingarne. 4. Tjenarar. tolega. Jotun. M: han. ho. Kvedi. eg. pr æsens. 5. Likamet. Eldhug. lumsk. G. N. sveitta. 6. Segga. Vesende. Ragnarøk. 7. atterfødast. Dreken. M. hjaalplause. 8. eit Menneskje. Vetr. M: Netr. 9. haagst. M. ærogjarnaste. Kvede. 10. Forteling. maalsnjaal. sagta. Reiden. (Skjald). M. Dativer m. m. 11. Aveln. tykte daa inkje aat kunna. M. Kjaup. 12. sundre. M. Sete. 13. Snjoplog (jf. Tryne). ellegamall. tvæ. 14. Krakerøy. 15. Øsa. 16. reide, adj. Eystein. sundre. Soløyr austfyre Gl. Gudraud (rød). M: Son hans. 17. Ynglingom (nom.). skilte. hjaalpt. M. Son hans G. 18. einade (samfeste). Drykkahornet. Hornabriotr. Ljosleike. 19. Lutar. skipast og stydest. (Udelades). 20. fleiste. Ovrevle. M: Fylkom. Rikom. 21. gjer, præs. Tingarne. Mange Anm. 22. Bui si. fire (fjore). Lang Anm. 23. M: Setet. gjarna. Skjaldar. "um" med Dativ. 24. Benkar og Drykkahorn. Storvyrd. tvei og tvæ. 25. Monnom. (did.) svarade dat. 26. Sidstpaa fekk Harald dar og Siger. sagta. gjalda. (Ymist). 27. Tjenesta. Nordmonnom. 28. utlag. M. Øyarna. Shetland. Torv Einar. 29. hjaalpsam aat. Landvinnar? For meget om Udtalen. 30. Gudraud. Snjofrid. Haaglegg. Rise forkl ares. 31. Mangt som kunde udelades. 32. av Nya. reid, adj. (han var sløg Eirik). 33. Maaskee lidt for langt. 34. Haagsetet. Augvaldsnes. nord fyre Jadren. 35. Yverkonungs Haagsetet. 36. av so godt Staal (jf. stælt). 37. Bondom. dat vard so leidt dat. 38. rante. Landslut. djupvitug. 39. paa Gula. (med Raadi hans Sigurd). 40. Paa kvar Varde. telde (tarde). 41. Erbedet. skriko. med Freka (Flere før nævnte). 42. Fire. dyrkade Aasom. (Vel langt). 43 forkunnar væl. rikeleg. 44  nord med Stad. Faanen. Anm. om Flotte. 45. Merker, pl.n. Merkom. renda. 46. Stordøyi. Mannstyrke (vel ofte). Hjalm. eit Skjold. Ovrevle. Skjald. Eyvind. Brynja (for langt). 47 Ein Hatt. Hald du fram.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Rettingane gjeld dei ord og former i E. S.s ms. som I. Aa. mislikar og såleis vil ha retta. E. S.s ms. har vore på 47 sider. I den prenta «Noregs Saga» svarar s. 137 (til og med stykket om «Haakon Haraldsson hin gode»), til det ms. I. Aa. har gått igjennom. Aa.s kladd seier oss ikkje kva ord og former han vil ha i staden, men ei jamføring med den prenta teksta syner at Aa.s framlegg for det meste har vorte fylgt, då den nye formulering eller form som teksta har, må vera I. Aa.s framlegg.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008