145 Jon Ivarson Aasen, 13.10.1851

                                                                                                     13de Okt. 51  
Til Jon Aasen.
 
Jeg havde tænkt at skrive hjem strax efter at jeg var kommen til Byen, men forskjellige Udretninger have hidtil hindret mig derfra. Min Reise gik godt. Rigtignok havde vi Modvind næsten hele Veien, ofte ogsaa Storm og Uveir, men alligevel gik det dog godt; vi kom frem til bestemt Tid, saaledes var jeg vel otte Dage paa Veien og var desuden en Dag over i Bergen. Jeg har været frisk og befundet mig vel. I Kristiania kom jeg til at logere hos den samme Mand som før, skjønt han var flyttet til et andet Sted i Byen. Mine Bøger og efterladte Sager fandtes i god Behold. Jeg har et godt og rummeligt Værelse med Kost i Huset og betaler derfor ligesom forhen 9 Daler Maaneden. Stedet er ikke ret behageligt, men jeg faar dog være til næste Vaar.
 
Harald Rosenkvist har jeg fundet og leveret ham den Pakke, som jeg havde medtaget fra Præstefolket. Han gaaer paa Krigskolen og seer ud til at være en ret frisk og livlig Fyr. Desuden har jeg fundet Bernt Aakre og adskillige andre Bekjcndte fra Søndmør, men de fleste af dem ere fra nordre Sdm.
 
Jeg længes efter at see af Aviserne, hvorledes Veiret har været paa Vestkanten. Her ved Kristiania har i nogen Tid været et stygt Veir med Regn og Bløde, og det tegner sig meget daarligt med Høsten. Saa tidlig som alting pleier at modnes heromkring i de sædvanlige Aaringer, saa seent gaar det nu. Lige til denne Tid har her staaet Korn ude, som ogsaa har seet grønt og usselt ud Paa nogle Steder skal Kornet ogsaa være usundt af Beskadigelse.
 
Nogen Nyheder herfra veed jeg ellers ikke. Arbeidet paa den store Jernbane er begyndt, og bestaaer fordetmeste i at lægge en jævn Vei saaledes at man udgraver Bakker og Høider og bringer den udgravne Jord ned i de Hulninger hvor Veien skal gaae. Arbeiderne have en meget stor Løn[,] men man frygter for at der skulle komme for mange.
 
Jeg beder at hilse Paarørende og Bekjendte. Dersom jeg engang kunde faae Brev fra nogen &c.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. 
 
Jon Aasen] jfr. merknad til Br. nr. 1.
 
 Harald Haarfager Rosenqvist (18321892), seinare militærkaptein m.m., son til presten i Volda (jfr. Br. nr. 132).
 
 Arbeiderne have en meget stor Løn] arbeidsstokken auka frå oml. 350 mann i 1851 til oml. 1500 året etter. Folk kom langveges frå og søkte arbeid, men mange måtte fara heim att. Dagløna (for 12 t. arbeidsdag frå kl. 6) var oml. 30 sk. (= 1 kr.), seinare oml. 40 sk., og for akkordarbeid frå oml. 50 til 60 sk.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008