142 Ludvig J. Daae, 9.8.1851

                                                                                                9de August 1851.
 
Til Kapt. Daae.
 
Idet jeg herved kan fortælle, at min paatænkte Reise til Nordlandene er lykkelig fuldført, maa jeg først og fremst takke for det sidste Ophold i Deres Huus, hvor jeg nu som før havde saa megen Fornøielse og megen beviist Godhed at erkjende og takke for; blandt andet maa jeg især takke for Skydsen til Aalesund; den var saa fortræffelig at jeg neppe nogensinde i min lange Reisetid har reist saa magelig. Om Aftenen gik jeg ombord i Dampbaaden, og siden bar det afsted baade Nat og Dag, saa at der blev hverken Søvn eller Hvile, undragen i Trondh jem og Bodøe. Jeg steg af i Svolvær i Lofoten og standsede der et Par Uger; siden reiste jeg til Tromsøe og standsede der medens Dampbaaden var nordenfor, hvorefter jeg reiste med tilbage til Aalesund. Heldigviis var Veiret for det meste godt baade paa Reisen og under Opholdet i Nordland; i Troms øe havde man enddog saa stærk Varme, at den ogsaa i Sydlandet er sjelden (21 Gr. i Skyggen). Reisen var i det Hele ganske behagelig, og jeg mærkede heller ikke denne Gang nogen slem Virkning paa [min] Helbred; tvertimod synes jeg at have havt ganske godt af denne Tur. Mit Udbytte af samme var en 300 Ord fra Lofotenmen forresten intet videre, undtagen det at man kan skryde af at have reist en 150 Sømile mod Nord og tilbage igjen, at have seet Solen høit oppe ved Midn at og at have tilbragt henved en Maaned under en stedsevarende Dag. Forøvrigt er ogsaa Naturen i Nordl and saa mærkelig, at det vilde være galt ikke at have seet den, naar man har seet saa meget andet.
 
Jeg kom just hjem i rette Tid for at see Solformørkelsen, som her blev total i henved to Minuter. Vi vare flere sammen paa Egsæt for at betragte samme og fik en gunstig Leilighed dertil, da Himmelen var ganske klar, medens den totale Form ørkelsevarede, hvorimod den før og siden var skyer. Nogen anden Nyhed fra denne Egn veed jeg ikke, især ikke nogen som er værd at skrive om, hvorimod jeg vel ved en Samtale kunde have et og andet at fortælle.
 
Sagen ang aaendemit Stipendium er da endelig afgjort. Jeg har naturl igviisAarsag til at være glad over Udfaldet, og det fornøier mig mest, at Sagen blev afgjort i saadan Korthed og Stilhed, saa at man dog slap for nogen Mynstring eller Vurdering. Jeg kommer nu til at staae mig godt, især som eenlig Fyr og Pebersvend; og til nogen Forandring i den Slags Stilling er desværre endnu ingen Forberedelse gjort. Man tænker saa meget og udretter saa lidet.
 
Om tre eller fire Uger tænker jeg at forlade Søndmør og reise til Kristiania, idet jeg agter at tage mit Tøi med og følge Dampbaaden blandt andet for ogsaa at kunne rigtig besee  den sydlige Kyst af Landet. Efter hvad jeg hørte paa Solnør havde jag halvveis det Haab at kunne træffe sammen med Ludvig og Susanna i K ristiania, men efter hvad jeg senest hørte i Aalesund, er jo Ludvig reist til England og agter at blive der i lang Tid. Saaledes bliver der vel intet af den Fornøielse. Henrik er jeg dog vel vis paa at træffe, og det skal da ialfald blive en stor Fornøielse.
 
Hermed faaer jeg da slutte, idet jeg oversender min hjertelige Hilsen og beder at hilse Deres Kone og Familie.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Kladd i NFS Aasen, pk. 7,23. - havde saa megen Fornøielse ~ / har nydt saa meget godt /  {og megen beviist ... takke for}  {ogsaa}  blandt  Skydsen til Aalesund ~ / den fortræffelige Befordring /  /Søvn/ ~ {Ro} [total<] ~ tottal
 
 Damp-baaden] i 1851 tok «Prinds Gustav» (ferdig i 1827) og «Prinds Carl» (ferdig i 1838) til i fast rute kvar 14. dag mellom Bergen og Hammerfest. Den båten som etter ruta skulle koma til Ålesund 21. juli, skulle vera i Trh. 23., i Alstahaug 26., i Svolvær 28. og Troms 29.
 
- Solformørkelsen] var 28. juli. Den 1. aug. skreiv Aasen ei melding om denne (ms. ligg i Aasens papir, temperaturtabellen er skriven til av Aarflot), prenta i «Postbudet» 1851, 9. aug., nr. 32 (ikkje heilt identisk med ms.) og etterpaa prenta i Mbl. 1851, 17. aug., nr. 229.
 
I «Postbudet» 1851, 12. apr., nr. 15, har I. Aa. eit stykke om «Veiret i 1832» bygt på samtidige oppteikningar.
 
 Stipendium] jfr. merknad til Br. nr. 134 og Br. nr. 136.
 
- Ludvig og Susanna] jfr. merknader til Br. nr. 22, og Br. nr. 132 o. fl. st.
 
 Ludvig reist til England] L. D. var på studieferd i England sumaren 1851. I hans papir på RAO (jfr. merknad til Br. nr. 39) ligg det ein pakke med oppteikningar, brev til familien m.m. Det fyrste brevet er dagsett 17. juli, og det siste 26. aug.
 
 Henrik] jfr. merknad til Br. nr. 22. Henrik Daae vart student 1851, studerte seinare i England og Sverike, vart utskiftingsformann i Møre og Romsdal 1859, budde på garden Nedregard i Borgund.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008