141 Carl Richard Unger, 2.8.1851

S. T. Hr. Candidat Unger.
 
Endelig kan jeg da fortælle, at den saa længe omtalte Reise til Nordlandene virkelig er fuldført, og jeg kan saaledes skryde af at have varet oppe i det høie Norden lige til Tromsøe, at have talt med Saltværinger, Skolper (Lofotinger), Senjinger og Trumsinger, at have seet Solen staae høit paa Himmelen ved Midnat, og at have tilbragt omtrent en Maaneds Tid under en, saa at sige, stedsevarende Dag. Efter alt dette er jeg nu kommen tilbage til Hjembygden ganske frisk og uskadt, ligesom jeg ogsaa paa hele Reisen har været ved god Helbred og staaet mig bedre end jeg ventede. Udbyttet af denne Udflugt er en Samling af omtrent 300 Ord, som jeg nu i disse Dage har søgt at bringe i Orden; altsaa blev der dog endda et ikke ubetydeligt Bidrag til Ordbogen; derimod blev der saa godt som intet til Grammatiken. De fleste af disse Ord ere fra Lofoten, hvor jeg standsede et Par Uger i Svolvær og Vaagen. Nordenfor Lofoten er der, saavidt jeg nu kan skjønne, intet at udrette i Sprogveien, da Indbyggerne for en meget stor Deel bestaae af indflyttede Folk, og Sproget i det Hele har megen Lighed med det Trondhjemske. Ogsaa i Lofoten er en stor Mængde indflyttede Folk, hvilket, i Forening med Lofotingens idelige Samfærsel med Trondhjemmere og Bergensere, naturligviis maa have havt en afslibende Virkning paa Dialekten, saa at ialfald de grammatiske Egenheder efterhaanden maatte forsvinde. De særegne Ord ere for det meste kun Navne paa saadanne Ting, som høre til Distriktets Næringsveie og Produkter. Af de forefundne Ord kan jeg anføre nogle faa, som formodentlig ville interessere Dem, nemlig:
 
Haasèter, m. En af Mandskabet paa et Fartøi.
 
Huvfat, n. (sjeldnere Huv, m.), et vist Rum i Ladningen paa en Jægt; et tomt Rum imellem Fiskestablerne.
 
Krafte, m. en af de store Opstandere udenpaa Vengen i et Fartøi, ved hvilke Landtougene fæstes.
 
Lagn, f. et Slags Garn, som bruges til Laxefangst. (Brugl. i Ranen paa Helg.). Her finde vi formodentlig en Nøgel ti1 det gamle logn, kasta lognum.
 
Lyrodda, pl. m. et Par smale Kiler paa Siderne af Stavnen i en Baad. (Jf. G. N. hlýr.)
 
Sene, f. og Senegras, n. gammelt, visnet Græs.
 
skjelle (skjell, skall, skolle), v. n. skralde, larme; og gjelle (gjell, gall, golle), v. n. hvine, gnelde, skrige.
 
Hertil kan føies: Andstraum (Modstrøm), Bruk (opskyllet Tang paa Strandbredden), Kòvern (Skjødehund), Skamtid (Midvinter), Staurvagn (Hornhval). Imidlertid haaber jeg nu snart at kunne vise Dem den hele Samling, da jeg om tre eller fire Ugers Tid tænker at stige ombord paa Dampskibet igjen og følge med lige til Kristiania. Om Stipendiesagen er rigtignok endnu ingen Besked kommen hertil; men den kommer vel med næste Post, da vi just nu have seet Begyndelsen paa de Sager, som staae i Forbindelse dermed. Men til Kristiania maa jeg nok alligevel, enten der bliver noget af Stipendiet eller ikke.
 
Som jeg hører, har De jo ogsaa været vestenfor Fjeldene i denne Tid, og det blev altsaa ikke muligt, at vi kunde træffe sammen paa denne Kant. Det var eliers en stor Fornøielse at traffe Jørgen Moe paa Tilbageturen, da han nemlig fulgte Dampen fra Trondhjem til Molde. Iblandt Nyhederne fra Hovedstaden er der en, som er meget sørgelig, nemlig den, at Trønnæs er død. Naar man betænker, hvor meget denne Mand baade kunde og vi1de udrette til Bedste for Folkets Sprog og Nationalitet, da maa man ret inderlig beklage, at han skulde falde saa tidlig fra. Men i slige Tilfælde nytter det ikke at klage; den som er gaaen den Vei, kan ikke kaldes tilbage.
 
Da jeg nu, som forhen er sagt, haaber om kort Tid at komme til Hovedstaden, saa vil jeg slutte for denne Gang og opsætte det øvrige, indtil den bedre Leilighed kommer. Var imidlertid hjertelig hilset!
 
Aasen i Ørstens Sogn, den 2den August 1851.
I. Aasen.
 
Utanpå: S. T./Hr. Candidat C. R Unger/a /Christiania/Capt. Broch`s Gaard i Pilestrædet.
Betalt.
Poststempel: Aalesund 5.8.1851.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i RAO saman med Br. nr. 133 (før prenta i utdrag i «Dagbladet» 1903, nr. 186, og av G. Indrebø i SS 1924, s. 3234), omframt kladd i NFS Aasen, pk. 7,23.
 
- Reise] etter ei gjesting på Solnør og på Melset frå 16. til 21. juni, fór I. Aa. frå Ålesund 22., var i Troms frå 13. til 18. juli, og var tilbake i Ålesund 24. juli (om båtferda sjå nedanfor).
 
Lista med ord] er med i NO.
 
Jørgen Moe] var i åra 184152 ofte på ferder kring i landet for å samla folkeminne, i åra 184647 med off. stipend (stipendmeldingane prenta på nytt i J. Moe Saml. Skr. II, 1877, s. 90153).
 
 Trønnæs] jfr. merknad til Br. nr. 138.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008