136 Kyrkjedepartementet, 25.1.1851

Til den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Idet jeg herved kan berette, at jeg har modtaget Departementets Skrivelse til mig af 21de f. M., skylder jeg derhos at bevidne Departementet min Taknemmelighed for den deri omhandlede Foranstaltning, hvorved jeg er sat istand til at vedblive med en Beskjæftigelse, som nu engang er bleven mig kjær, og som det, uden en saadan Understøttelse, vilde have faldet mig vanskeligt at fortsætte. Med Hensyn til mine Arbeider for nærværende Tid kan jeg berette, at jeg ogsaa i denne Landsegn har fundet Anledning til at samle adskillige Tillæg og nærmere Bestemmelser til den norske Ordbog; ligesom jeg ogsaa finder det nødvendigt, at enkelte Reiser endnu maae foretages, da jeg derved baade kunde samle saadanne nærmere Oplysninger og tillige ved samme Leilighed optegne hvad der maatte forefindes af Folkesagn og Folkepoesie. Jeg har saaledes været betænkt paa til Vaaren eller Sommeren at foretage en Udflugt i de nærmeste Egne paa denne Kant og maaskee ogsaa til Nordlandene, forinden jeg tiltræder Tilbagereisen til Christiania, hvorom jeg da senere vil have Anledning til at indgive nærmere Beretning.
 
Aasen, pr. Voldens Postaabnerie paa Søndmør, den 25de Januar 1851.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Fotostatkopi UBO ms. saml. nr. 1557 fol. (etter original i KD som no ikkje er på plass). Avskrift i Ivar Aasens «Offentlige Breve og Beretninger, angaaende Undersøgelsen af Folkesproget, med mere dertil hørende, fra Slutningen af Aaret 1850», nr. 2, som elles inneheld arbeidsmeldingar til og med året 1860 (= Br. nr. 238). Deretter fylgjer avskrift for kvart år til og med 1887 (= Br. nr. 438) i serskilde legg. Alle desse avskrifter vert seinare rekna under eitt og avstytta til «Kopibok II».
 
Av Br. nr. 136 er det dessutan tre lause kladdar eller utkast.
 
- I brev frå KD 21. des. 1850 (avskrift av Aasen i Kopibok II, nr. 1) til I. Aa. heitte det: «Under 10. d.M. har det behaget hans Majestæt Kongen at resolvere, at der af de af Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond til tilfeldige Udgifter anslaaede Midler naadigst tilstaaes Dem en Understøttelse af 100 Spd. for i Tidsrummet fra 1. Januar til 1. Juli næste Aar at fortsætte Deres Forskninger vedkommende det norske Folkesprog, samt at der paa det næste Storthing forelæggendes Budget for Oplysningsvæsenets Understøttelses Fond befales opført et Beløb af 300 Spd. aarlig til Anvendelse i samme Øiemed, hvilket herved meddeles. Christiania den 21. December 1850. Riddervold. / E. Kyhn.»
 
I. Aa. får brevet 8. jan. 1851.
 
- Innstillinga frå Kyrkjenemnda om stipend for I. Aa. er dagsett 19. juni 1851 (prenta i «Stort. forhandlinger», 1851 VII, s. 292 og s. 56061.
 
H. Sverdrup var formann i nemnda) og vart samrøystes vedteken av Stortinget 21. juli, og kgl. res. fylgde så 28. aug.
 
I brev frå KD (underskrive av statsråd Hans Riddervold og sekr. L. Kyhn) 17. sept. 1851 (avskrift av I. Aa. i Kopibok II, nr. 3) får Aa. melding om utfallet, at det «blandt andet til Fortsættelse af Deres Forskninger vedkommende det norske Folkesprog» er løyvt 300 spd. årleg. Liksom i brev frå KD 21. des. f. å. «skulde man tillige anmode Dem om Tid efter anden at afgive Beretninger til dette Departement om Deres Virksomhed og det derved vundne Udbytte.»
 
Slike meldingar skreiv I. Aa. til og med 1887. Kvar melding får i KD påskrifta: «Henlægges». Ved ei omflytting i KD i krigsåra har desse meldingane vorte forlagde, og trass mykje leiting har dei no ikkje vore å finna. Dei er heller ikkje i RAO. Men det har i si tid vorte teke fotostatkopiar av meldingane, og desse er no lagde til grunn for prentinga.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008