134 Vitskapsselskapet, 30.11.1850

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs Selskab.
 
I Anledning af den ærede Directions Skrivelse, som jeg med sidste Post har modtaget, kan jeg herved meddele, at jeg heldigviis endnu for en Tid vil have Udkomme til, uden noget videre Tilskud, at fortsætte mine Arbeider i samme Retning som forhen; idet jeg indtil videre agter at forblive paa et billigt Levested paa Landet, hvor jeg tænker at ordne og forberede adskillige paatænkte Arbeider, saasom endeel Tillæg til Ordbogen, en Samling af Dialekt-Prøver, en Samling af norske Ordsprog og andet lignende.
 
Idet jeg ellers oprigtigst takker for det modtagne Tilbud som et nyt Beviis paa Directionens særdeles Velvillie, kan jeg altsaa erklære, at jeg for Tiden ikke har Anledning til at ønske nogen Understøttelse, saa meget mere som jeg just ved Directionens Gavmildhed, i at tilstaae mig Indtægten af Grammatiken, er bleven sat istand til at oppebie en nærmere Foranstaltning.
 
Aasen, i Voldens Prærstegjeld, den 30te November 1850.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Orig. VS ms. fol. 544, jr. nr. 172/1850 (før prenta i Øverås s. 7273) omframt kladd (saman med Br. nr. 135).
 
- [Framhald frå merknad til Br. nr. 130:]
 
- 6) VS 29. okt. 1850 (underskrive av Darre, Petersen, Berg, Jenssen og sekr. Storm) til I. Aa. der dir. fortel at dei til KD har sagt at dei vil gje han stipend «til Udgangen af indeværende Aar». Då dir. ikkje kjenner «Deres nuværende Stilling, men ønsker til Aarets Udgang at sætte Dem istand til uden Opoffrelse fra Deres Side at vedblive Deres Sprogstudier, udbeder den sig af Dem underrettet om, hvorvidt Stipendium maatte være fornødent og ønskes, indtil andre Forføininger med Hensyn til Deres fremtidige Virksomhed og Stilling maatte blive trufne efter de med Departementet indledte Underhandlinger i denne Sag». (Avskrift i Kopibok VS 1850, s. 175). Frå 20. aug. var biskop Hans Jørgen Darre preses i VS etter Bugge. 
 
- 7) Tilråding frå KD 20. nov. 1850 (før prenta i «Stortingets Forhandlinger», 1851, bd. II, nr. 11, s. 8385, omframt konsept med mange rettingar [i RAO saman med Br. nr. 130] med desse journaliseringane: «KD jr. nr. 1471/A 1850» og «Rft No 184/1850») som gjev eit utsyn over I. Aa.s arbeid (såleis er m. a. brevet frå KD til VS 19. april sitert) og går vidare ut på at a) I. Aa. skal få 100 spd. for fyrste halvår 1851 av «Oplysningsvæsenets Fond» og b) «at der paa det næste Storthing forelæggendes Budget for Oplysningsvæsenets Understøttelsesfond befales opført et Beløb af 300 Spd. aarlig til Anvendelse i samme Øiemed.» KD vil ikkje «foreskrive nogen Instrux, da en saadan Indskrænkning efter Departementets Formening turde befrygtes at ville kunne have en hæmmende Indflydelse paa hans Virksomhed. Den skulde vistnok ogsaa være ganske ufornøden, da Ivar Aasen synes i det hele at have tilstrækkelig godtgjort sin videnskabelige Stræbens Alvor. Derimod finder man det i sin Orden at det paalægges ham Tid efter anden at afgive Indberetning til Departementet om hans Virksomhed og det derved vundne Udbytte.» (Dette fører så til at I. Aa. ved kgl. res. 10. des. s. å. får stipend.)
 
- 9) [sic] I. Aa. til VS 30. nov. [= Br. nr. 134]. 
 
- 10) KD til VS 21. des. 1850 (referert i Øverås s. 71). 
 
- 11) KD til I. Aa. 21. des. 1850 (sjå vidare merknad til Br. nr. 136). Rft. her ovafor, tyder «Referatprotokol».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008