102 Vitskapsselskapet, 23.11.1847

Til Directionen for det kongelige norske Videnskabs Selskab.
 
Jeg skylder at berette, at jeg har modtaget den ærede Directions Skrivelse af 8. d. M. og medfølgende Stipendium, for hvilket en Qvittering her vedlægges. Idet jeg oprigtigst maa takke den ærede Direction for alle de Beviser paa Godhed og Velvillie, som jeg i de sidste Aar har modtaget, maa jeg i Særdeleshed bevidne min Taknemmelighed i Anledning af Directionens Bestemmelse med Indtægten af det Skrift, som jeg nu har faaet færdigt til Trykning. Ligeledes skylder jeg at takke Directionen for den nye Bestemmelse med Hensyn til Stipendiet, hvorved jeg baade vil faae et bedre Udkomme paa dette Sted og forhaabentlig ogsaa have Anledning til at anskaffe enkelte Bøger, som jeg ønskede at have ved Haanden under Fortsættelsen af mit Arbeide. Maatte nu kun dette Arbeide blive saavidt fuldkomment, at Selskabet kunde see sin Hensigt opnaaet og saaledes finde sig nogenlunde tilfredsstillet for de store Opoffrelser, som det har gjort for denne Sag.
 
Efterat bemeldte Skrivelse var indløbet, har jeg under Raadførsel med Hr.  Rigsarchivar Lange, søgt at træffe de fornødne Foranstaltninger til Grammatikens Trykning, og har saaledes henvendt mig til DHr. Feilberg og Landmark, hos hvilke man efter Langes Mening kunde vente at faae dette Arbeide ordentligst udført. Bemeldte Boghandlere have nu tilbudt sig at trykke Bogen i et Oplag af 5oo Expl. til en Priis af 7 Spd og 48 s pr Ark (dog er de 50 Expl. paa Skrivpapir ikke heri beregnede, da man ikke for Øieblikket kunde opgive en bestemt Priis for disse). De øvrige Conditioner ere, at Format og Papir skulde være som i "Norsk Magazin for Lægevidenskaben", og at Bogen skulde trykkes med almindelige Frakturbogstaver, dog med en mindre Skrift for Anmærkningerne og med Schwabacher for de Exempler, der skulle udhæves fra Texten. Formatet er altsaa stor Oktav, Papiret er af en god og fiin Sort, og de Typer, som skulde bruges, ere ogsaa gode. Efter Langes Mening er dette Tilbud ikke ubilligt for et Skrift af en saa vanskelig Art, og jeg troer altsaa, at det bør antages. Da jeg formoder, at Selskabet vil give sit Samtykke hertil, er der altsaa intet til Hinder for at Trykningen kan begynde; skulde Selskabet imidlertid have noget at erindre herimod, maa jeg bede mig underrettet derom saa snart som muligt.
 
Jeg har i den seneste Tid været beskjæftiget med at gjennemgaae Haandskriftet for at gjøre adskillige Forbedringer og Anmærkninger, hvortil jeg har fundet mig foranlediget deels ved en nøiere Prøvelse af Sagen og deels ved Raadførsel med de Sagkyndige her paa Stedet. Nogen Forandring i Planen eller Ordningen har jeg dog ikke vovet at foretage, da dette vilde udkræve en meget lang Tid og altsaa betydelig forsinke Arbeidets Fuldendelse; derimod ere enkelte mindre Stykker omarbeidede og enkelte Forandringer i Skrivemaaden antagne. Med Hensyn til de særegne Vokaltegn, som jeg forhen har omtalt, har jeg nu besluttet mig til at opgive min forhen brugte Betegningsmaade, da nemlig de Sprogkyndige her paa Stedet have eenstemmig yttret sig imod samme paa Grund af den Uleilighed, som den vilde medføre ved Sammenligningen med det gamle Sprog. Imidlertid har denne Forandring af Betegningsmaaden givetAnledning til, at Udtalen paa flere Steder i Grammatiken maatte nærmere forklares og bestemmes.
 
Med de her omtalte Forandringer er jeg nu kommen saavidt, at det første Hefte af Manuskriptet er færdigt til Trykning. Efter det Foranførte troer jeg ogsaa, at Trykningen nu med det Første kan begynde, og dersom ikke nogen Erindring herimod fra Directionen skulde indløbe med det Første, vil altsaa Arbeidet snart være i Gang.
 
Kristiania den 23de November 1847.
 
Ærbødigst
Iver Aasen.
 
-
 
Meknader Reidar Djupedal :
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 76/1847, omframt avskrift i Kopibok nr. 41.
 
Schwach svarar 29. nov. etter fullmakt frå direksjonen, at «den aldeles Intet har at erindre mod den af Dem med Feilberg & Landmark om Trykningen af Deres Grammatik afsluttede Forening». Schwach legg til for eiga rekning og Bugge har sagt seg samd i det at formatet på FG og FO bør vera eins, og det formatet som FG no skal prentast i vil truleg verta for lite til FO.
 
- Trykning] avtale om prentinga vart sett opp 22. nov. 1847. Boka skal prentast med «Bourgeois Fractur, Anmærkningerne med Petit Fractur» og elles på dei vilkår som I. Aa. nemner.
 
 Feilberg og Landmark] forlag og sortimentsbokhandel i Oslo, grunnlagd i 1843 og voks til eit stort tiltak som gav ut mange skrifter av ymist slag, gjekk i 1886 over på andre hender.
 
Magnus Wogelius Feilberg (f. i Kbh. 18171899), utdana hjå Gyldendalske Boghandel i Kbh., kom i 1839 til Oslo som medhjelpar hjå bokhandlar Johan Dahl, var seinare ei tid hjå J. W. Cappelen til han i 1843 grunnla sitt eige firma saman med Jens Landmark (18171881).
 
 «Norsk Magazin for Lægevidenskaben» tok til å koma ut i 1840, i åra 184770 kom det ut på Feilberg og Landmarks forlag.
 
 første Hefte af Manuskriptet] vart levert til prenteverket 25. nov.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008