052 Maurits R. Aarflot, 25.8.1843

Kjære Ven!
 
Det gaar nu ikke an længere at opsætte at skrive dig til, thi du bør dog idetmindste faae vide, at jeg har modtaget de mig tilsendte Landboaviser, lige til No. 31, og tillige dine Breve, for hvilke jeg herved oprigtigst takker. Da jeg sidste Gang skrev dig til, var jeg just bleven skuffet i adskillige Forventninger, især da jeg ikke havde faaet noget Svar fra Postaabneriet i Evindvig, og skrev derfor i et meget ondt Lune, som du vel kunde mærke af Brevet; men Sagen bestod kun deri, at Alstrup, min gode Bekjendt i Evindvig (han er nu reist til Universitetet), havde sendt Landboaviserne med Leilighed til Bergen, og da Modtageren af samme ikke kjendte mig, saa fik jeg først nogle Dage senere fat i dem. I Bergen opholdt jeg mig henimod tre Uger, hvorefter jeg atter reiste paa Landet, og har siden opholdt mig hos en Lensmand C. Brudvig paa Gaarden Lillebergen paa Holsen i Hammers Præstegjeld. Imidlertid har jeg tre Gange været til Byen for det snareste, deels for at modtage Landboaviserne, deels i Forventning af at faae et Svar fra Trondhjem, men et saadant har jeg endnu ikke faaet, uagtet jeg under mit første Ophold i Byen skrev til Schwach for at minde om Sagen. Dog fik jeg imidlertid paa min sidste Reise til Byen Underretning om, at der skulde være ankommet en Pakke til Dampskibsexpeditionen, som skulde være fra Trondhjem og bestemt til mig; formodentlig maatte det da være Haldorsons iislandske Ordbog, hvilken man har lovet mig; men i Dampskibsexpeditionen vidste man ikke om noget Sligt, og den egentlige Expeditør var paa en Reise paa Landet, saa at jeg maatte gaae med Intet. Men nu vil jeg just imorgen til Byen igjen, og da maa jeg dog vel faae Rede i denne Sag; jeg vil derfor lade dette Brev være uforseglet indtil jeg er færdig fra Byen, for at kunne paategne et Par Ord herom; thi Posten gaar ikke før Mandags Morgen (den 28de). – Faar jeg Penge eller ogsaa Anviisning paa samme, saa vil jeg nu saa snart som muligt reise til Voss og, efter et kort Ophold sammesteds, til Hardanger, hvor jeg ønskede at være kommen til Slutningen af September; thi da maa jeg atter indgive min Halvaarsberetning til Trondhjem og siden vente og vente paa Svar ligesom forhen.
 
Forøvrigt har jeg ikke i den senere Tid truffet noget Mærkeligt, som der kunde skrives noget synderligt om. Der har rigtignok været tre mærkelige Personer i Byen, siden jeg kom til Nordhordlehn, nemlig Oehlenschl‰ger, en af Prindserne, og endelig Ole Bull; men jeg har ikke seet eller hørt nogen af dem; jeg har tumlet paa Landet, og ikke engang læst Aviser siden Begyndelsen af Juni; saa at Landboavisen nu er min eneste Trøst med Hensyn til Nyheder. Forøvrigt har jeg befundet mig ganske vel, læst og skrevet dagligdags, og forøget mine Ordsamlinger med lidt over 300 nordhordlehnske Ord. Det nordhordlehnske Almuesprog har vel megen Lighed med det sognske, men ogsaa mange Forskjelligheder fra samme; saaledes siger man her f. Ex. bËra, fara, lËsa, tænkja, o.s.v. og ligedan: ei Kaana, Stòva, Hua, Klokka o.s.v. ligesom i Indresogn; derimod siger man Joræ (Jorden), Kyræ, Fjølæ, Markjæ; istedetfor at det i Sogn hedder Jori, o.s.v. Saaledes ogsaa Husæ (Husene), Bonnæ, Treæ o.s.v. Konsonanterne ll og nn have vel ikke den Ganelyd som paa Søndmør og flere Steder, men derimod en anden særegen Udtale som for Fremmede er ligesaa vanskelig at træffe som den søndmørske. –
 
Men de Folk som jeg skulde følge til Bergen, ville just iaften afsted og gjøre sig just nu færdige. Jeg slutter derfor i Hast og hilser meget flittigt. –
 
Lillebergen den 25de August 1843.
Iver Aasen.
 
Bergen den 26de August.
Idag fik jeg endelig to store Pakker fra Trondhjem indeholdende Haldorsons Ordbog, Molbechs danske Dialektordbog og tre nylig udkomne Skrifter i det gammelsvenske Sprog, samt et Brev fra Schwach, men ingen Penge. Jeg skulde indgive en Beretning for Fjerdingaaret fra Slutningen af Marts til Slutn. af Juni, for at Beretningerne siden kan følge med de almindelige Halvaar, neml. en for Nyaar, en for Midsommer. Jeg skulde ogsaa skrive til Schwach og opg[ive] min Addresse for Tilsendelsen af den nye Un[der]støttelse. (Besynderligt, at man altid vil have gjentagen Opgivelse af Addressen) – Begge Dele har jeg nu idag gjort her paa Stedet (i Kjøbmand Barstads Huus) og haster nu til Postcontoiret med hele Klatten.
 
Utanpå: S. T./Hr. Postaabner Maurits Aarflot/a/Voldens Postaabnerie/pr. Aalesund. fr.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på Eikset (før prenta i BV s. 43–45).
 
– I brev frå M. Aa. 18. juli 1843 heiter det at han før han fekk Aasens brev, hadde fått helsing frå han med Chr. Lange som han har råka. Dessutan har han tala med statsråd J. H. Vogt. I brev 27. juli 1843 fortel M. Aa. at han har fått brev frå H. O. Jonsen, kontorist hjå prost Dahl [jfr. merknad til Br. nr. 59].
 
– Christian Jenson Brudvig (1795–1882), lensmann i Herdla frå 1833, lensmann i Hamre 1852–1866. Han åtte garden Lillebergen. (Om han sjå [Christopher B. Bøgh:] «Paa Thingrejser for 50 Aar siden», Bergen 1901, s. 59–69. Etter det som her vert fortalt har B. hatt visse boklege interesser.)
 
– Adam Gottlob Oehlenschläger (1779–1850) var i juli-aug. 1843 på Noregsferd. Han vitja m.a. dotter si, Marie, som var gift med Wollert Konow (1809–1881) på Stend (jfr. Marie Konow: «Nogle Barndoms– og Ungdomserindringer», Kbh., 2. utg. 1902, s. 80 ff.).
 
– Prins Oskar Frederik (seinare Oskar II) om bord på fregatten «Chapman», gjesta Bergen 30. juli–3. aug.
 
– Ole Bornemann Bull (1810–1880) heldt konsertar i Bergen 11. og 12. aug.
 
– Kjøbmand Barstad] Hans Jakobson Barstad (1798–1851) ein kjenning frå Folstaddalen, Ørsta (jfr. BV s. 161). Aa. gjesta òg seinare Nils Barstad.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008