026 Strøtanker, 1836

[Frå "Originale Fragmenter og Blandinger for 1836" (nr. 8).]
 
Intet Andet bør spottes, end den Daarskab, der vil ansees for Viisdom. Intet Andet bør straffes, end den aabenbare Lyst til at skade. Kun den, der, glæder sig i at gjøre Fortræd, bør tugtes.
 
Hvor lykkelig er den, som træffer en ærlig Ven, der ei undslaaer sig for med Venlighed at sige ham hans Feil! Hvor ulykkelig derimod den som aldrig hører sine Feil nævne! Ogsaa er den at beklage, hvis Feil forekastes ham med ubesindig Bitterhed.
 
Der gives Mennesker, hos hvilke man finder saa lidet Selvstændigt, at man fristes til at ansee dem som etslags velsædede Aber.
 
Der gives Gilder, ihvilke Glæden forekommer mig som en Guld-Klump, overstrøgen med mange kunstige Farver, der maatte afskrabes, hvis jeg skulde finde Behag i den.
 
For den Følsomme hører der saa meget til at være lykkelig, at han vist ikke kan blive det ganske; thi han vil ikke blot have sine Ønsker for sig selv nogenledes opfyldte, men han vil ogsaa vide, at Andre ere lykkelige.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Frå «Originale Fragmenter og Blandinger for 1836». (Eit upaginert hefte på 10 bl., innhefta i grått bræde. Kvart stykke har nummer. Det er dikting og prosa.) Føreordet lyder: «Hensigten med disse Stykker er deels Forfatter Øvelser, deels Optegning af Bemærkninger og Forsøg, som jeg fra Meningens Side vilde lade andre see og bedømme. De prosaiske Stykker ere for det meste henkastede løseligen, uden streng Ordning af Tankerne, og bør saaledes tildeels ikke betragtes som fuldendt, det vil sige, udarbeidet og færdig Stiil. Jeg har troet, at en saadan Samling vilde være til Nytte, idetmindste for Forfatteren selv. / Solnør, i December 1836. / Iver A. Aasen.»
 
- Innhald: 15. Om vort Skriftsprog (nr. 15) [prenta i Skr. III, s. 711]. 6. Sørgedigt. (Sivert Aarflot, nr. 6) [= Br. nr. 25]. 7. Naturen (Et lille Digt). 8. Strøtanker. [= Br. nr. 26]. 9. Den Lade, eller de to Fiskere. 1012. Hr. Hans eller Lykkefristeren. 1314. Om Smagen. (Fragment af et Brev). [= Br. nr. 27]. 15. Fossen. (Et Digt). 1618. Om Menneskene. [= Br. nr. 28]. 19. Tre Smaadigte. 20 En Charade. 21. En anden Charade. 22. En anden Charade. 22. Strøetanker. (Ny Orthographie). [= Br. nr. 29]. 2325. Poesiens lille Have i Norden (Et satirisk Digt i Søndmørsk Dialekt) [prenta i SS 1925, s. 4958]. 26. Beskrivelse over et vist Møbel (Eller om man saa vil: En Gaade). 2730. Charader eller Gaader med Navneforandring. 31. Fragmenter af Breve. (Ny Orthographie). [= Br. nr. 29]. 32. Forfatteren til sig selv. Ende paa Samlingen for 1836. Anmærkninger til nogle af foranstaaende Stykker [Løysingar på gåtene].» 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008