5 Tabellar

5.1 Eit fleirspråkleg Noreg

5.1.1 Syn på innvandring etter haldning til nynorsk 1999–2001
5.1.2 Nynorsk-positive om innvandring 1999–2001
5.1.3 Nynorsk-negative om innvandring 1999–2001
5.1.4 Fordel med nynorsk i tillegg til bokmål 2006
5.1.5 Utvikling av fleire varige minoritetsspråk 2009
5.1.6 Vidare jamstilling mellom bokmål og nynorsk 2012–2013
5.1.7 Noreg som eit meir fleirkulturelt samfunn 2012–2013

 

5.2 Språkpolitisk engasjement

5.2.1 Veljarengasjement i språkspørsmålet etter språk 1965–
5.2.2 Språkengasjement etter parti 1965–

 

5.3 Talemål

5.3.1 Bruk av bokmål og nynorsk i NRK etter publikums språk 1956
5.3.2 Bruk av nynorsk og bokmål i NRK 1971
5.3.3 Bruk av nynorsk og bokmål i NRK 1979
5.3.4 Bruk av nynorsk og bokmål i NRK etter publikums språk 1979
5.3.5 Vanleg daglegtale i radio og tv etter språk 2002
5.3.6 Bruk av dialekt 2009
5.3.7 Språk hos programleiarar i riksdekkjande radio- og tv-kanalar 2009
5.3.8 Språk hos programleiarar i distriktssendingar i radio og tv 2009
5.3.9 Aksent hos programleiarar i distriktssendingar i radio og tv 2009
5.3.10 NRK-medarbeidarar om språk i rikssendingar 2011
5.3.11 NRK-medarbeidarar om språk i lokale sendingar 2011
5.3.12 Mest og minst sjarmerande dialektar 2011
5.3 13 Bruk av nynorsk og dialekt i radio i NRK Sogn og Fjordane 2012
5.3.14 Vidaregåande-elevar i indre Agder om heimstaddialekten 2012
5.3.15 Vidaregåande-elevar på indre Agder om bruk av heimstaddialekten 2012
5.3.16 Vidaregåande-elevar i indre Agder om bruk av heimstaddialekten i ulike samanhengar 2012
5.3.17 Vidaregåande-elevar på indre Agder om tilpassing av dialekten 2012
5.3.18 Vidaregåande-elevar på indre Agder om knot 2012
5.3.19 Språk hos programleiarar i riksdekkjande sendingar i NRK 2012
5.3.20 Språk hos nyheitsopplesarar i riksdekkjande sendingar i NRK 2012
5.3.21 Språk hos nyheitsopplesarar i distriktssendingar i NRK 2012
5.3.22 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om eigen dialekt 2013
5.3.23 Talemål i NRK radio og tv 2014
5.3.24 Normert tale eller dialekt hos programleiarar i NRK 2014
5.3.25 Bruk og forståing av dialekt 2014
5.3.26 Forståing av ulike dialektar 2014

 

5.4 Bokmål og nynorsk i skrift

5.4.1 Eitt eller to skriftspråk i Noreg 1946
5.4.2 Eitt skriftspråk i Noreg 1946
5.4.3 Grunnlaget for eitt skriftspråk i Noreg 1946
5.4.4 Skriftleg prøve på nynorsk og bokmål ved examen artium 1951
5.4.5 Skriftleg prøve på både nynorsk og bokmål ved examen artium 1957
5.4.6 Skriftleg prøve i norsk ved examen artium 1966–1975
5.4.7 «Noreg» og/eller «Norge» som namn på landet på nynorsk 1995
5.4.8 Ungdomsskule-elevar i Volda om språk i bøker og blad 1996
5.4.9 Ungdomsskule-elevar i Volda om språk i bøker og aviser 1996
5.4.10 Ungdomsskule-elevar i Volda om teksting i tv 1996
5.4.11 Samanheng mellom språk og lokal kultur på seks stader 2000
5.4.12 Nynorsk og bokmål i Sunnmørsposten 2000
5.4.13 Meir nynorsk i VG og Dagbladet 2006
5.4.14 Vidaregåande-elevar på Austlandet om bruk av nynorsk 2010
5.4.15 Vidaregåande-elevar på Austlandet om bakgrunn for haldning til nynorsk 2010
5.4.16 Vidaregåande-elevar i indre Agder om nynorskens kulturelle plass i heimbygda 2012
5.4.17 Vidaregåande-elevar i indre Agder om nynorsk i skulen 2012
5.4.18 Kjennskap til Ivar Aasen 2012–2013
5.4.19 Oppfatning om Ivar Aasen 2012–2013
5.4.20 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om nynorsk og kulturgrunnlag 2013
5.4.21 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om nynorsk i aviser 2013
5.4.22 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om teksting i NRK 2013

 

5.5 Engelsk og norsk

5.5.1 Ungdomsskule-elevar i Volda om engelske ord i norsk 1996
5.5.2 Vidaregåande-elevar i Hordaland om bruk av engelsk 1998
5.5.3 Bruk av engelske ord 2002
5.5.4 Haldning til å lage nye norske ord etter skriftspråk 2002
5.5.5 Allmenne haldningar til norsk og engelsk 2007
5.5.6 Syn på engelsk som betre språk enn norsk 2007
5.5.7 Bruk av engelsk om 50 år 2007
5.5.8 Bruk av engelsk i ulike høve 2007
5.5.9 Bruk av «sale» i staden for «sal» 2007
5.5.10 Bruk av engelsk i daglegtale 2007
5.5.11 Ofte bruk av engelsk i daglegtale 2007
5.5.12 Vern av det norske språket 2007
5.5.13 Engelske og norske finanstermar i høgare utdanning 2012
5.5.14 Kvinnelege økonomistudentar om engelske og norske finanstermar i høgare utdanning 2012
5.5.15 Mannlege økonomistudentar om engelske og norske finanstermar i høgare utdanning 2012
5.5.16 Økonomistudentar ved UiB om engelske og norske finanstermar i høgare utdanning 2012
5.5.17 Økonomistudentar ved NHH om engelske og norske finanstermar i høgare utdanning 2012

 

5.6 Lesing og skriving

5.6.1 Personar som føretrekkjer å lese nynorsk 1985–1999
5.6.2 Personar som føretrekkjer å lese nynorsk 1995–1999
5.6.3 Haldning til å lese nynorsk 1999–2002
5.6.4 Ungdomsskule-elevar i Volda om å skrive nynorsk og bokmål 1996
5.6.5 Elevars haldning til å lese nynorsk etter språk 2006
5.6.6 Elevars haldning til å lese bokmål etter språk 2006
5.6.7 Elevars haldning til å lese engelsk etter språk 2006
5.6.8 Elevars haldning til å skrive nynorsk etter språk 2006
5.6.9 Elevars haldning til å skrive bokmål etter språk 2006
5.6.10 Elevars haldning til nynorsk og bokmål etter karakter 2006
5.6.11 Nordmenn om å lese nynorsk 2006
5.6.12 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal etter språk om å låne bøker 2008
5.6.13 Verdien av å kunne lese og skrive både nynorsk og bokmål 2008
5.6.14 Vidaregåande-elevar i Valdres om å skrive nynorsk og bokmål 2009
5.6.15 Vidaregåande-elevar på Austlandet om opplæring i nynorsk 2010
5.6.16 Vidaregåande-elevar på Austlandet om å lese og skrive nynorsk og bokmål 2010
5.6.17 Verdien av å kunne lese og skrive både nynorsk og bokmål 2011
5.6.18 Vidaregåande-elevar i indre Agder om kva språk dei liker lese 2012
5.6.19 Vidaregåande-elevar i indre Agder om kva språk som er lettast å lese 2012
5.6.20 Vidaregåande-elevar i indre Agder om kva språk dei liker skrive 2012
5.6.21 Vidaregåande-elevar i indre Agder om kva språk som er lettast å skrive 2012
5.6.22 Vidaregåande-elevar i indre Agder om nynorsk er mest naturleg å skrive 2012
5.6.23 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal om å skrive nynorsk og bokmål 2013
5.6.24 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om å lese og skrive nynorsk 2013

 

5.7 Lærarar

5.7.1 Norsklærarar ved vidaregåande skular i Oslo om bruk av nynorsk 2005
5.7.2 Elevars syn på norsklærarane si haldning til sidemål 2006
5.7.3 Ungdomsskule-lærarar i Oslo om nynorsk 2006
5.7.4 Ungdomsskule-lærarar i Oslo om nynorsk som sidemål 2006
5.7.5 Norsklærarar om norskfaget 2010
5.7.6 Norsklærarar om innhaldet i norskfaget 2010
5.7.7 Norsklærarar om språkleg jamstilling 2010
5.7.8 Norsklærarar om å lære å lese og skrive nynorsk og bokmål 2010
5.7.9 Norsklærarar om opplæring i nynorsk for minoritetsspråkelevar 2010

 

5.8 Elevar

5.8.1 Dialekt og skriftspråk hos elevar i Sauda 1979
5.8.2 Vidaregåande-elevars haldningar til nynorsk og bokmål 1996
5.8.3 Vidaregåande-elevars vurdering av utsegner om språk 1996
5.8.4 Ungdomsskule-elevar i Volda om dialekt og skriftspråk 1996
5.8.5 Ungdomsskule-elevar i Volda om eige skriftspråk i framtida 1996
5.8.6 Ungdomsskule-elevar i Volda om språkskifte 1996
5.8.7 Vidaregåande-elevar i Hordaland om to språk 1998
5.8.8 Vidaregåande-elevar i Hordaland om nynorskens plass 1998
5.8.9 Vidaregåande-elevar i Hordaland om språkskifte 1998
5.8.10 Vidaregåande-elevar i Sogn og Fjordane om språkskifte 2004
5.8.11 Vidaregåande-elevar i Oslo om nynorsk 2005
5.8.12 Vidaregåande-elevar i Oslo om bruk av nynorsk 2005
5.8.13 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal om nynorsk etter kunnskapskår 2008
5.8.14 Vidaregåande-elevar i Valdres om nynorsk og lokal kultur 2009
5.8.15 Vidaregåande-elevar i Valdres om eige språk i framtida 2009
5.8.16 Språkpraksis og språksyn hos elevar ved Firda vidaregåande skule 2010
5.8.17 Vidaregåande-elevar i indre Agder om eige talemål i framtida 2012
5.8.18 Vidaregåande-elevar i indre Agder om eige skriftspråk i framtida 2012
5.8.19 Vidaregåande-elevar i Møre og Romsdal om eige skriftspråk i framtida 2013
5.8.20 Ungdomsskule-elevar i Nord-Rogaland om haldning til nynorsk på skulen 2013
5.8.21 Vidaregåande-elevar på Vestlandet om eige språk i framtida 2014

 

5.9 Musikk

5.9.1 Publikum om språk i musikk 2009
5.9.2 Publikum om kva norske tekstar passar til 2009
5.9.3 Publikum om meiningar om norskspråkleg musikk 2009
5.9.4 Songartistar om eigne språkhaldningar 2009
5.9.5 Songartistar om grunnar til å syngje på engelsk 2009
5.9.6 Publikum om norske tekstar hindrar sal av musikk 2009
5.9.7 Songartistar om norske tekstar hindrar sal av musikk 2009

 

5.19 Historisk statistikk

5.19.1 Framandspråklege elevar om nynorsk og bokmål 1996
5.19.2 Meistring av engelsk 2007

 

Tabellar i Språkfakta 2015

1  Verda
2  Europa og Norden
3  Noreg
4  Demografi og geografi
5  Haldningar og meiningar
6  Folkerøystingar og val
7  Individuell språkbruk
8  Barnehage og grunnskule
9  Vidaregåande skule
10  Høgare utdanning
11  Offentleg forvaltning
12  Næringsliv
13  Digitale medium
14  Radio og fjernsyn
15  Presse
16  Bøker
17  Kyrkje og religion
18  Kunst
19  Språk- og kultur