Framlegg til språkreglar for Vestlandsregionen

Fylkestinga bør vedta nynorsk administrasjonsspråk med språkreglar som tek vare på dei språklege rettane til både tilsette og private (personar, institusjonar, organisasjonar, bedrifter). Ved å følgje reglane for språk i statstenesta på eitt punkt og svare private på det språket dei sjølve bruker, sikrar regionen rettane også til dei mange som bruker bokmål privat, og som er i fleirtal i regionen. Nynorsk kultursentrum har laga eit framlegg til slike språkreglar. Språkreglane ligg ved som pdf både med og utan kommentarar nedst i artikkelen.

Språk i Vestlandsregionen

Nynorsk kultursentrum bed dei tre fylkestinga vedta at staten skal bruke nynorsk overfor den nye regionen i samsvar med § 5 i mållova. Likeins bed vi fylkestinga vedta klare reglar for nynorsk som administrasjonsspråk i regionen, med klare språklege rettar for tilsette og innbyggjarar i samsvar med § 6 i mållova. Vi bed også om at fylkestinga inkluderer arbeid for klart språk i desse språkreglane.
Nedanfor grunngir vi tilrådingane, og vi legg ved framlegg til språkreglar saman med oppdaterte «Språkfakta om Vestlandsregionen».